Det er fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale om utbygging av det fremtidige boligområdet Høn-Landås.

Formannskapet har fått sak om utbyggingsavtale til førstegangsbehandling og truffet enstemmig vedtak om å legge avtalen ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17.

Parter i avtalen er Selvaag Bolig ASA, Conceptor Eiendom AS, Circle K Norge AS, sameierne av Høn gård (gbnr. 24/107 og 24/245), tre seksjonseiere på felt H9 a-b (gbnr. 24/1) og Asker kommune.

Avtalen er i utgangspunktet avgrenset til å gjelde eiendommer i planområdet Høn-Landås, men omfatter også gbnr. 50/105 og 50/263 som inngår i prosjektet «Perleporten».

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplan for Høn-Landås vedtatt av Asker kommunestyre 13. november 2018. Bestemmelsene i reguleringsplanen stiller krav om felles infrastruktur f.eks. vei, VA-anlegg, avfallssuganlegg og grøntområder. Avtalen regulerer hvor stor del hver enkelt utbygger skal betale av de økonomiske utgiftene til denne infrastrukturen.

Utbygging av Høn-Landås forutsetter også kjøp av 16 eksisterende boligeiendommer i Lerkeveien. I utbyggingsavtalen har partene blitt enige om fordelingen av utgiftene til kjøp av eiendommene. Det er avtalt at kjøp av boligeiendom kan skje etter to ulike alternativer:

Etter alternativ 1 vil avtalepartene forsøke å kjøpe totalt 16 eiendommer sør for dagens Lerkevei og langs den regulerte traseen for gang- og sykkelvei SGS1. Dette er eiendommer som er nødvendige å kjøpe for å få opparbeidet den nye Lerkeringen (SV2) og gang- og sykkelveien (SGS1). Alternativ II innebærer at Selvaag Bolig ASA vil gi tilbud om kjøp av samtlige 25 boligeiendommer sør og nord for dagens Lerkevei. Ved frivillig salg av disse 25 eiendommene, skal utgiftene til kjøp ikke fordeles på de øvrige utbyggerne i avtalen.

I tillegg til kostnadsdeling og økonomiske forpliktelser, har partene blitt enige om avtaleklausuler om klima/miljø/energi, kvaliteter i utbyggingsområdene og kommunale forkjøpsrett for å ivareta boligsosiale formål i planområdet.

Send innspill 

Frist for å komme med innspill eller merknader til utbyggingsavtalen er mandag 6. mai 2019. Eventuelle innspill eller merknader sendes via elektronisk skjema eller per post til Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker og påføres saksnr. 18/605.

Spørsmål om saken? Kontakt saksbehandler Linda Vindenes på telefon 66 90 92 35 eller e-post linda.vindenes@asker.kommune.no