Akershus fylkeskommune og Asker kommune har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for området Risenga idrettspark og del av Røykenveien (fylkesvei 167).

Avtalen gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Risenga som ble vedtatt 23.september 2003.

Avtaleforslaget innebærer at Akershus fylkeskommune skal opparbeide rundkjøring i dagens lyskryss i Bleikerveien / Røykenveien, se skisse i avtalens vedlegg 2. Som en videreføring av den nye rundkjøringen foreslås en sykkelvei med separat gangfelt fra rundkjøringen og frem til rundkjøringen i «Fusdalkrysset».

Asker kommune sine forpliktelser i avtalen er knyttet til opparbeidelse av parkeringsplasser / mopedplasser i Brages vei mellom Bleiker videregående skole og Askerhallen. I dette området skal kommunen også reetablere Brages vei og tilhørende grøntanlegg når de planlagte utbyggingsprosjekter på Risenga er ferdige. En forutsetning for å gjennomføre avtalte tiltak, er at plan- og bygningsmyndighetene gir dispensasjon fra rekkefølgekravene § 12.2 punkt 1-4 og § 12-6.

Formannskapet har fått sak om utbyggingsavtalen på høring og truffet vedtak om at avtalen skal legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 17. Bygningsrådet har også fått saken på høring, og vedtatt at de ikke støtter den fremforhandlede avtalen.

  • Frist for å komme med merknader til utbyggingsavtalen er mandag 8. april 2019.

Merknader og spørsmål

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Linda Vindenes på telefon 66 90 92 35 eller e-post linda.vindenes@asker.kommune.no. Interesserte kan få oversendt avtalens vedlegg 1 (Reguleringsplan for Risenga området) og vedlegg 2 (Designhåndbok for Risenga) ved å ta kontakt med saksbehandler.

eller sendes til:

Asker kommune
Postboks 353
1372 Asker eller til
post@asker.kommune.no innen fristen.
Merknader påføres "Saksnummer 19/1540".