Asker kommune skal utbedre hovedledninger for vann og avløp på Dæli-området. Kommunen skal investere over 30 millioner kroner i området for å få tilfredsstillende kvalitet på ledningsnettet. Eksisterende ledninger i området er gamle og i dårlig forfatning. Store deler av vann- og avløpsledningene i området ble etablert på 1960-tallet.

"No Dig" på enkelte strekninger

Rehabiliteringen/Utskiftingen av vann- og avløpsledningene skal gjøres med flere anleggsmetoder. I hovedsak skal det benyttes "No Dig"-metoder. "No Dig" er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving (gravefrie metoder). Graveomfanget blir betydelig mindre enn ved tradisjonell grøftegraving.

En "No Dig"-metode går i hovedsak ut på å legge et nytt rør inn i det eksisterende røret. "No Dig"-metoder er benyttet i Norge i over 30 år. Selv om det beskrives som gravefri metode er det behov for graving, men det graves da punkter og ikke lange grøfter. 

Hvor skal det graves

Totalt er det ca 2500 meter med ledningstraseer som skal rehabiliteres. De veiene der det vil bli utført rehabilitering er følgende:

 • A. Øvre Askerhagen
 • B. Dælifaret
 • C. Hogstadveien
 • D. Dæliveien
 • E. Solvangveien
 • F. Gamle Drammensvei
 • G. Hukenbekken

Oversikt over hvor det vil foregå anleggsarbeider i perioden vår 2016 – sommer 2017

Oppstart for anlegg og anleggsperioden for de enkelte strekningene vil variere. Informasjon blir gitt til alle naboer som blir berørt på de enkelte strekningene.

Veier det skal utføres gravearbeider:

 • Øvre Askerhagen
 • Solvang veien
 • Dælifaret
 • Dæliveien

Veier det skal utføres gravefrie metoder ("No Dig")

 • Gamle Drammens vei
 • Hukenbekken
 • Hogstadveien

Kart

Hvordan påvirker arbeidene deg som nabo

Fremkommelighet og sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen. Likevel vil det i enkelte perioder være begrenset fremkommelighet. Dersom det blir behov for å stenge veier blir dette varslet. Tilsvarende blir planlagte vannavslag varslet på vanlig måte. Noe av ledningsnettet i området ligger i fjellgrøfter. Dette gravearbeidet vil måtte forekomme med sprenging og pigging. Berørte boliger vil bli besiktiget før sprenging/pigging blir iverksatt. Tiltak vil bli iverksatt med tanke på støy- og støv-plager i anleggsperioden.

Trafikkavvikling

Det vil bli økt transport og trafikk. Det blir begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Veier som må stenges varsles og skiltes. All gravevirksomhet sikres forsvarlig. Det legges til rette for forbipassering for gående og syklende. Omkjøringsveier skiltes. 

Private stikkledninger for drikkevann og avløpsvann

Filmopptakene av de private stikkledningene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen, som vil utstede et eventuelt formelt pålegg om utbedring av ledning. Det er mange i dette området som har gammelt rørmateriale som metall på sin private stikkledning for drikkevann. Erfaringsmessig er slike vannrør modne for utskiftning. Gamle galvaniserte rørledninger vet vi med stor sannsynlighet er dårlige og kan få brudd når som helst. Samt at de også kan være grodd igjen på anboringspunktet Anboringspunktet er det punktet hvor den private stikkledningen for vann er tilkoblet kommunal ledning.  

Bygningsbesiktigelse

Kommunen vil engasjere ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av de mest berørte eiendommer før anleggsstart. Dette vil kun være aktuelt for et begrenset antall eiendommer, med nærhet til nye grøfter hvor det kan bli nødvendig å utføre sprengningsarbeider. Besiktigelse vil bli utført innendørs og utendørs med videokamera for de eiendommer som vurderes. De dette gjelder vil bli nærmere kontaktet for avtale om tidspunkt.

Brunt vann

I anleggsperioden, mai 2016 – sommer 2017, vil det forekomme flere brudd i vannforsyningen. Det vil også forekomme brunt vann i springen. Årsaken til dette er at vannet må stenges for å skifte ut de gamle rørene. Alle vannavstenginger varsles i forkant på SMS. Dersom du ikke har telefonnummeret ditt registrert på 1881 vil du ikke motta SMS. Du vil da få informasjon via postkassen. Dersom det kommer brunt vann i springen lar du vannet renne en stund til det er blitt klarere.

Fremdriftsplan

 • April - desember 2016: Dælifaret
 • August- desember 2016: Hogstadveien/Gamle Drammensvei
 • August - desember 2016: Øvre Askerhagen
 • August – juni 2016/17: Dæliveien/Solvang skole
 • November - januar 2016/17: Hukenbekken
 • September – juni 2016/17: Solvangveien

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre Asker kommune
 • Prosjektleder: Jon Petter Hval ved Prosjekt og Utbygging i Asker kommune
 • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult ved Terje Nyfløt
 • Hovedentreprenør: Isachsen Gruppen AS
 • Ferdig forprosjekt: Juni 2015
 • Oppstart detaljprosjektering: August 2015
 • Oppstart anleggsarbeid: April 2016
 • Ferdigstillelse: Sommer/høst 2017

Kontakt