Det har blitt målt dårlig vannkvalitet med høye verdier av blant annet tarmbakterier i bekken nedenfor Einedammen. Bekken får vann fra overvannsledningsnettet i området. Store deler av vann-, overvann-, og avløpsledningene i prosjektområdet ble lagt på 1960-tallet. På grunn av alder og til dels dårlig kvalitet på ledningene ønsker Asker kommune å renovere disse for hele området J.R. Wilhelmsens vei og omegn, i tillegg til å øke kapasiteten på flere av ledningene.

Utstrekningen av området fremgår av kartet nedenfor.

Berørte veier og gravemetoder

Rehabilitering av ledningene vil gjøres med flere anleggsmetoder. De stedene der kapasiteten på ledninger skal økes, vil utskifting skje ved graving av åpne grøfter. De stedene der drikkevann- og avløpsledningene skal graves opp, vil også overvannsledningene fornyes. I forprosjektet vurderes løsninger og rehabiliteringsmetoder for de ulike strekningene, blant annet vurderes strekninger der «No dig»-løsninger kan være et alternativ til graving. «No-dig» er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal graving.

Veier det skal graves i

 • J.R. Wilhelmsens vei
 • Krillåsveien; mellom kryss med Langenga og J.R. Wilhelmsens vei
 • Granbakken
 • Bleikerkollen
 • Hvileskrenten
 • Slettagata
 • Bleikeråsen; fra krysset med Kalkfjellet ned til Langenga
 • Langenga; fra krysset med Bleikeråsen til krysset med Slemmestadveien, og i krysset med Krillåsveien
 • Kalkfjellet; i krysset med Bleikeråsen
 • Slemmestadveien; i fortau fra krysset og et stykke ned mot Slettegata. Boring under veien til fortau på motsatt side

Hvordan påvirker det deg som innbygger?

Fremkommelighet og sikkerhet

Fremkommelighet og sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen, likevel vil det i enkelte perioder være begrenset fremkommelighet. Dersom det blir behov for å stenge veier vil dette bli varslet i eget brev. Tilsvarende blir det varslet for vannavslag. Tiltak vil bli iverksatt med tanke på støy- og støvplager i anleggsperioden.

Anleggsperioden vil pågå fra våren 2018 til høsten 2019. Oppstart for de enkelte strekningene vil variere og informasjon vil bli gitt i egne skriv til alle naboer som blir berørt på de enkelte strekningene.

Anleggsbelte – eiendommer kan berøres

De nye ledningene vil i all hovedsak bli lagt i eksisterende veier i området. Selv om ledningene legges i veien vil det være behov for et anleggsbelte på begge sider av grøfta. Et anleggsbelte er et areal som entreprenøren må bruke i forbindelse med gravearbeidene og som vil bli istandsatt når anleggsarbeidene er ferdigstilt. Der hvor vi har behov for å ta i bruk deler av naboeiendommene, vil vi ta kontakt med aktuell grunneier for inngåelse av en arbeidsavtale.

Besiktigelse av berørte eiendommer

Kommunen vil engasjere ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av de mest berørte eiendommene før anleggsstart. Dette vil kun være aktuelt for et begrenset antall eiendommer med nærhet til nye grøfter, hvor det kan bli nødvendig å utføre sprengningsarbeider. Besiktigelse vil bli utført innendørs og utendørs med videokamera for de eiendommer som vurderes.

De dette gjelder vil bli nærmere kontaktet for avtale om tidspunkt.

Trafikkavvikling

Det vil bli økt transport og trafikk, og begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Omkjøringsveier vil skiltes og det vil legges til rette for forbi passering for gående og syklende.

Private stikkledninger for drikkevann og avløpsvann

Det er mange i dette området som har gammelt rørmateriale som metall på sin private stikkledning for drikkevann. Erfaringsmessig er slike vannrør modne for utskiftning. Gamle galvaniserte rørledninger vet vi med stor sannsynlighet er dårlige og kan få brudd når som helst.

For å få dokumentert tilstanden på eksisterende stikk- og fellesledninger for spillvann av eldre dato i prosjektområdet legges det opp til å utføre rørinspeksjon (innvendig filming) av disse rørene våren 2016. En del stikk- og fellesledninger i området ble rørinspisert av Asker kommune i 2013/ 2014, disse vil ikke bli rørinspisert denne gangen, heller ikke PVC ledninger av nyere dato.

Den enkelte grunneier vil bli kontaktet av firmaet Ringerike Septikservice AS, som er innleid til å utføre oppdraget, for avtale om tilkomst. Filmopptakene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen, som vil utstede et eventuelt formelt pålegg om utbedring av ledning.

Høyspentkabler

Hafslund Nett planlegger å utføre arbeid i deler av prosjektområdet som innebærer å fjerne stolpetrafoer og legge høyspentkabler i bakken, og Asker kommune har etablert kontakt for å forsøke å samkjøre våre prosjekt i dette området. Hafslund må imidlertid få dispensasjon for å kunne utsette prosjektet deres i J.R. Wilhelmsens vei & Granbakken for å få til en samkjøring. Også i Bleikeråsen vil vi forsøke å koordinere vårt arbeid så godt det lar seg gjøre.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Karin Ryssdalsnes ved «Prosjekt og Utbygging» Asker kommune
 • Prosjekteringsansvarlig forprosjekt: Norconsult AS
 • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering: ikke valgt
 • Hovedentreprenør: ikke valgt
 • Oppstart forprosjekt: Februar 2016
 • Oppstart detaljprosjektering: Februar 2017
 • Oppstart anleggsarbeid: Våren 2018
 • Ferdigstillelse: Høst 2019

Kartutsnitt

Kontakt