Det har blitt målt dårlig vannkvalitet med høye verdier av blant annet tarmbakterier i bekken nedenfor Einedammen. Bekken får vann fra overvannsledningsnettet i området. Store deler av vann-, overvann-, og avløpsledningene i prosjektområdet ble lagt på 1960-tallet. På grunn av alder og til dels dårlig kvalitet på ledningene ønsker Asker kommune å renovere disse for hele området J.R. Wilhelmsens vei og omegn, i tillegg til å øke kapasiteten på flere av ledningene.

Utstrekningen av området fremgår av kartet nedenfor.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Karin Ryssdalsnes ved «Prosjekt og Utbygging» Asker kommune
  • Prosjekteringsansvarlig forprosjekt: Norconsult AS
  • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering område 1+2: Norconsult AS
  • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering område 3: Sweco Norge AS
  • Hovedentreprenør: ikke valgt
  • Oppstart forprosjekt: Februar 2016
  • Oppstart detaljprosjektering: Mars 2017
  • Oppstart anleggsarbeid: Sommer/høst 2018
  • Ferdigstillelse: Høst 2020

Kartutsnitt

Kontakt