Kistefossdammen barnehage skal inneholde to småbarnsavdelinger, to fleksible avdelinger og to storbarnsavdelinger. Kistefossdammen barnehage skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt, som innebærer at barnehagen skal ha minimum 50% reduksjon i klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk.

I tillegg skal barnehagen prosjekteres og oppføres som et plusshus, det vil si at det skal produseres mer fornybar energi enn det de forbruker i løpet av et år.

Planlagt fremdrift

  • Prosjektering: august–desember 2015
  • Byggestart: april 2016
  • Ferdig: mars 2017

Kontaktpersoner

Asker kommune

Navn: Vidar Nyhus
Mobil: 93 28 74 34
e-post: vidar.nyhus@asker.kommune.no

NCC Construction AS

Navn: Henning Pettersen
Mobil: 913 33 478
e-post: henning.pettersen@NCC.no

Koordinator for sikkerhet, helse og miljø (SHA-KU)

Navn: Gudni Tor Gunnarsson Mobil: 902 66 866
e-post: gtg@roarjorgensen.no

Naboinformasjon

Siste nytt naboinformasjon


Arbeidstid

Arbeidstid på byggeplassen er

  • 07.00 til 19.00 mandag til torsdag
  • 07:00 til 15:30 fredag

Støy

Selv om vi ønsker å være minst mulig til ulempe for våre omgivelser vil våre arbeider kunne medføre noe støy. Dette gjelder særlig første del av byggetiden, med grunnarbeider og betongarbeider. I byggeperioden vil det også bli noe støy fra anleggsmaskiner (f.eks. gravemaskiner og lastebiler). Entreprenøren vil forholde seg til nasjonale retningslinjer for støy beskrevet i «T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Retningslinjen gir grenseverdier for hvor mye støy som er tillatt på ulike tider av døgnet.

I utgangspunktet er det ikke forventet at det blir behov for mye arbeid som genererer høyt støynivå, som for eksempel sprenging eller nedramming av spunter. Dersom det blir behov for å utføre slike «støyende arbeider» vil vi søke dispensasjon fra kommunelegen. I slike tilfeller sender vi ut nabovarsel til berørte naboer i forkant.

Støv

Det vil ikke foregå arbeider som genererer unormalt mye støv.

Anleggstrafikk

Det vil være en moderat trafikk til byggeplassen med materialleveranser i hovedsak levert på vanlige lastebiler. Noen unntak vil forekomme blant annet når takkonstruksjonene skal transporteres inn. Her vil spesielle hensyn tas.
De ansatte på prosjektet vil ha bilene sin parkert på den nye opparbeidede parkeringsplassen vis a vis Vikingjordet barnehage.

Illustrasjon Kistefossdammen barnehageIllustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Kontakt