Prosjektet omfatter følgende:

Nye Risenga ungdomsskole planlegges oppført på eksisterende tomt. Den gamle skolen rives, for å gi plass til det nye skolebygget. Skolen planlegges med 3 hjemmeområder, ett for hvert trinn (8, 9 og 10), den vil også huse ny forsamlingssal, band og øvingsrom.

Skolen planlegges med fokus på effektiv og god arealutnyttelse, et godt og stimulerende læringsmiljø, med en god integrering i tomta og området rundt. Uteområdet opparbeides, og det legges stor vekt på overvann og infiltrering av dette på tomta.

Nøkkelinformasjon:

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Mette Kringen
  • Entreprisemodell: Totalentreprise, til og med april 2018 pågår evaluering av tilbud
  • Oppstart riving og byggearbeider: januar 2019
  • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
  • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
  • Kostnadsbærere: Asker kommune
  • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17

Kontakt