Prosjektet omfatter følgende:

Nye Risenga ungdomsskole planlegges oppført på eksisterende tomt. Den gamle skolen rives, for å gi plass til det nye skolebygget.

Skolen planlegges med fokus på effektiv og god arealutnyttelse, et godt og stimulerende læringsmiljø, med en god integrering i tomta og området rundt. Uteområdet opparbeides, og det legges stor vekt på overvann og infiltrering av dette på tomta.

Skolen

Ny Risenga ungdomsskole planlegges med en bygningskropp formet som en L, og oppføres i henholdsvis to og tre etasjer. Det er en tydelig og inviterende forplass inn mot skolen fra Risenga idrettspark .

Skolen skal være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

3 hjemmeområder planlegges, ett for hvert av trinnene 8, 9 og 10 klasse. Hjemmeområdene plasseres i 2. og 3. etasje. I 1. etasje kommer spesialrom og en ny forsamlingssal, band og øvingsrom.

Med en klar soneinndeling mellom skolens egne arealer og sambruksområder, blir det gode muligheter for utleie og sambruk.

Nøkkelinformasjon:

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Mette Kringen
  • Entreprisemodell: Totalentreprise, NCC Norge AS er innstilt som totalentreprenør
  • Oppstart riving høsten 2018
  • Byggearbeider: start januar 2019
  • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
  • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
  • Kostnadsbærere: Asker kommune
  • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17

Kontakt


Illustrasjoner

Illustrasjon Illustrasjon foaje Illustrasjon