Det skal bygges en arena for skiskyting og langrenn ved Solli gård. Anlegget er tenkt benyttet til trening og mindre konkurranser, i tillegg til hundekjøring.

Byggetrinn 1 - enkel arena

Reguleringsplanen for området gir mulighet for utbygging i to trinn. Første trinn er en enkel arena uten vei, vann eller avløp til anlegget. Det tillates kun anlegg med inntil 20 skyteskiver, bygninger for løypemaskin, lager og tidtaking, samt et enkelt midlertidig bygg til lagring på inntil 40 m2.

Dette tillates uten utbedring av Solliveien, da det foreligger analyser som tilsier at økningen i bruk av veien ikke blir så stor (analysen er vedlagt politisk sak) ved utbygging av et enkelt anlegg.

Kart
Nord er mot høyre og Solli gård ligger litt utenfor tegningen ovenfor kartet. Blått felt er innkomst/utgang fra skyteområde med strafferunder, og rødt området er hvor skytebanen skal ligge. I nord knyttes anlegget til eksisterende løypenett.

Det er planlagt byggestart i løpet av 2019 med intensjon om at anlegget skal være klart til bruk til vinteren 2019/20.

Mulig fremtidig utbygging

Dersom anlegget skal utvides utover 20 skiver, om det skal anlegges vei til anlegget eller om parkeringsområdet skal utvides, må reguleringsplan for nedre del av Solliveien være vedtatt og veianlegget skal være opparbeidet i henhold til planen. Dette skal sikre at Solliveien kan ta unna den kapasitetsøkningen som er beregnet.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Per Steine på e-post  eller telefon 975 45 388.