Asker kommune skal bygge gang- og sykkelvei langs Underlandsveien. Gang- og sykkelveien strekker seg fra kommunegrensen (Røyken/Asker) til eksisterende fortau langs Underlandsveien ved Heggedal stasjon. Lengde på strekket er ca. 740 meter. På deler av strekket, ca. 140 meter skal det også bygges ny vei i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Utstrekningen av området fremgår av kartet nedenfor.

Hvordan påvirker arbeidene deg som nabo

Berørte boliger vil bli besiktiget før sprenging/pigging blir iverksatt. Tiltak vil bli iverksatt med tanke på støy- og støvplager i anleggsperioden. Det vil bli økt transport og trafikk. Det blir begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Informasjon blir gitt til alle naboer som blir berørt av anlegget. Naboinformasjon vil distribueres løpende under hele anleggsgjennomføringen.

Naboinformasjon

Trafikkavvikling

Deler av anlegget ligger utenfor boligområde, men har stedvis krevende topografi som bl.a. vil kreve store fjellskjæringer i kombinasjon med trange anleggsforhold og nærføring til Spikkestadbanen. Sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen og all sprengning, pigging og graving sikres forsvarlig.

Underlandsveien, fra krysset Hallenåsen/Underlandsveien til kommunegrensen Asker/Røyken, vil være stengt for kjøretøy i perioden mai 2017 – desember 2017.

Underlandsveien vil være åpen for gående og syklende, det etableres en sikker adkomst på øst-siden av Underlandsveien med sikringsgjerder og/eller gangtunnel.

I perioden mellom 14. juni og medio august vil uttak av berg og bergsikring gjennomføres. Det vil i denne perioden være stengt også for gående og syklende. 

Sikkerhet har stor prioritet i anleggsfasen, prosjektet vurderte derfor at Underlandsveien måtte stenges for myke trafikanter f.o.m. onsdag 14. juni (opprinnelig plan var fra 1. juli). Prosjektet beklager ulempene dette medfører for beboere/pendlere.

For å tilrettelegge for pendlere til/fra tog vil Underlandsveien være åpen for myke trafikanter på hverdager mellom 07.00 – 08.30 og mellom 15.30 – 17.00.

To uker før anleggsstart vil det bli satt opp skilt som informerer at veien stenges for kjøretøy i perioden mai til desember 2017. Ved igangsetting vil omkjøringsveier skiltes.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjekt og byggeleder: Kristian Kleve-Ruud ved Prosjekt og Utbygging.
  • Prosjekteringsansvarlig forprosjekt: Sweco Norge AS ved Haukur Eggertsson
  • Prosjekteringsansvarlig detaljprosjektering: Sweco Norge AS ved Haukur Eggertsson
  • Hovedentreprenør: Aktiv Veidrift AS
  • Oppstart forprosjekt: Juli 2016
  • Oppstart detaljprosjektering: September 2016
  • Oppstart anleggsarbeid: Mai 2017
  • Ferdigstillelse: Desember 2017
  • Rest istandsetting: Våren 2018

Trasé gang og sykkelvei

Tiltaket bygges på vestsiden av Underlandsveien.

Kontakt

Postadresse

Underlandsveien 2
1389 Heggedal