Generelt om Vakås utbyggingen

Asker kommune skal i løpet av de nærmeste årene bytte ut vann- og kloakkledninger flere steder på Vakås. Dette er nødvendig siden ledningene har forfalt mye siden de ble lagt, de fleste på 1960-tallet. Metoden vi har valgt å bruke de aller fleste steder, er å legge nye ledninger og nye kummer i åpne grøfter.

Vakås, etappe 1

De strekningene som kommer først er langs bekken og turveien mellom Jacob Neumanns vei og Jon Fossums vei (Olavsstien), og opp langs bekken fra Alexander Langes vei til Haugboveien.  Entreprenøren Arne Olav Lund har etter en åpen konkurranse blitt valgt til å gjøre denne jobben. I oktober 2016 er de godt i gang med flere arbeidslag. Av ulike grunner ble dette anlegget startet opp mye senere enn det som var forespeilet, men fortsetter vi med den gode fremdriften entreprenøren nå har, blir byggetiden under ett år som opprinnelig forutsatt.

Det har vært noen uforutsette hendelser under gravearbeidet så langt, men dette er nesten normalt for denne type arbeider. Rør ligger ikke der vi tror, vi oppdager gamle kabler og rør som ingen visste om, og grunnen er lokalt så bløt at den ikke bærer maskiner før den blir forsterket. Noen nye erfaringer er imidlertid utelukkende positive, blant annet har fjellet så langt vært så lett å pigge, at sprengning kanskje helt kan unngås. Vi mener også at vi skal klare å bygge anlegget uten å kjøre bort noe overskuddsmasser. Dette er utelukkende mulig på grunn av mye gjenbruk, og godt samarbeid med naboer om felles terrengarrondering.   

Vakås etappe 2

Umiddelbart etter at Vakås etappe 1 er ferdig sommeren 2017, er vi forberedt på å starte på strekningen fra krysset med Haugboveien på Jacob Neumanns vei, til krysset med Brusetveien på Greverudveien. Dette blir et for oss stort anlegg, der det i tillegg til nye ledninger også skal anlegges ensidig fortau. Reguleringsplanen for vei og fortau har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 2016, og mange har uttalt seg til denne. Mens noen ønsker fortauet velkommen, synes andre det er unødvendig. Avgjørelsen på om fortauet skal bygges eller ikke tas av kommunepolitikerne høsten 2016. Blir det vedtatt, ønsker kommunen før vi setter spaden i jorda å inngå frivillige arbeidsavtaler med alle som enten må avgi grunn, eller blir direkte berørt av anleggsvirksomheten.

Vakås etappe 3

Her inngår Klokkerjordet fra krysset med Tilla Valstads vei, over i Vakåsveien til krysset med Kirkeveien, samt Brusetkollen. På disse strekningene vil vi prøve å holde oss mest mulig ute i eksisterende vei, og starter anlegget uten å ha individuelle arbeidsavtaler med naboene. Også dette anlegget, som for kommunen kun handler om vann- og avløpsledninger, har en byggetid på ca ett år. Det har vært utsatt flere ganger, nå er det avgjort at det skal starte så snart planleggingen er ferdig og entreprenører valgt, antatt våren 2017.

Storflommen i august 2016

Vakås var kanskje det området i Asker der storflommen gjorde mest skade. Vi går med utgangspunkt i de erfaringene vi da fikk, gjennom anleggene på nytt, for å se hvordan disse best kan håndtere slike flommer i fremtiden. For Vakås etappe 1 og etappe 2 er det snakk om små justeringer. At Vakås etappe 3 skal gjennomføres nå, skyldes nettopp erfaringene fra flommen.

Andre aktørers arbeider

Asker kommune samarbeider med Hafslund Nett, for at de skal kunne sanere sine høyspentledninger i luftstrekk i området. Blir reguleringsplanen for etappe 2 vedtatt, kan  Hafslund legge ny høyspentledning i kabel i bakken omtrent fra Alexander Langes vei til Brusetkollen. Dette er nødvendig for at vi i Asker kommune skal kunne gjennomføre våre gravearbeider i Jacob Neumanns vei, Klokkerjordet og Greverudveien på en sikkerhetsmessig og økonomisk sett forsvarlig måte.

Hvordan påvirker det deg som innbygger?

Denne type gravearbeider har først og fremst lokale konsekvenser. Den kan utvilsomt oppleves som belastende for de som blir mest berørt, som regel blir det aktivitet mandag - torsdag.

Rammene for anleggsdriften er nasjonale lover og regler, kommunen må byggemelde og søke om tillatelse til å grave som alle andre utbyggere. Asker kommune har også et selvpålagt krav om at ingen skal være uten adkomst til egen eiendom, fungerende vannforsyning, og fungerende avløpsledninger. For å få til dette må vi anlegge provisorier, og vi er samtidig helt avhengig av et samarbeid, og også noe overbærenhet, fra de som er mest berørt.

Når kommunen utbedrer sine ledninger, forventer vi også at naboene utbedrer sine, dersom det er feil og mangler ved disse. For å få dokumentert tilstanden på private kloakkledninger vil vi leie inn et firma til å filme disse fra innsiden, før og eventuelt under vår anleggsdrift. Denne undersøkelsen vil bli bekostet av Asker kommune. Filmopptakene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen. Dersom noe ikke er i orden vil disse utstede et formelt pålegg om utbedring. Uansett status vil Asker kommune bekoste og legge nye private ledninger ut av vår eiendom - i praksis ut av veien.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune.
    Prosjektleder: Svein Stensrud
  • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult AS
  • Prognose etappe 1: 25 millioner kroner
  • Prognose etappe 2: 63 millioner kroner
  • Prognose etappe 3: Ikke kjent, prosjektering pågår

Kontakt