Generelt om Vakås utbyggingen

Asker kommune skal i løpet av de nærmeste årene bytte ut vann- og kloakkledninger flere steder på Vakås. Dette er nødvendig siden ledningene har forfalt mye siden de ble lagt, de fleste på 1960-tallet. Metoden vi har valgt å bruke de aller fleste steder, er å legge nye ledninger og nye kummer i åpne grøfter.

Vakås, etappe 1

De strekningene som kom først var langs bekken og turveien mellom Jacob Neumanns vei og Jon Fossums vei (Olavsstien), og opp langs bekken fra Alexander Langes vei til Haugboveien. Når dette skrives i oktober 2017 begynner dette arbeidet å bli ferdig.

Det har vært mye skryt underveis av de som gjorde jobben, og Asker kommune er også godt fornøyd med de som hjalp oss. Mesteparten av arbeidet ble gjort av Arne Olav Lund AS. De har lagt nye rør og bygget nye bekkeløp, uten å sprenge og uten at det har vært nødvendig å kjøre bort overskuddsmasser. Dette siste har kun vært mulig på grunn av godt samarbeid med naboer om felles terrengarrondering.

Langs disse bekkene har vi hugget mer, og plantet mindre enn det som opprinnelig var forutsatt. Ekstra hugst ble nødvendiggjort av forhold vi i liten grad rådde over, men at vi har anlagt mer plen og plantet færre trær og busker er en bevisst strategi ut fra tilbakemeldingene vi har fått fra naboene. Mange setter pris på at terrenget langs bekkene har blitt mer lysåpent, og ønsker å holde det slik.

Fortsatt gjenstår noen plantearbeider, og vi diskuterer noen løsninger og avbøtende tiltak med enkelte av naboene. Men som et anleggsprosjekt for Asker kommune, er nå Vakås Etappe 1 tilnærmet ferdig.

Vakås, etappe 2

Dette er strekningen fra krysset med Haugboveien på Jacob Neumanns vei, til krysset med Brusetveien på Greverudveien. Dette blir et for oss stort anlegg, der det i tillegg til nye ledninger også skal anlegges fortau. Reguleringsplanen for vei og fortau ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2016, og mange uttalte seg til denne. Noen av merknadene ble hensynstatt, og planen ble etter dette vedtatt av kommunestyret.

Før vi setter spaden i jorda ønsker kommunen å inngå frivillige arbeidsavtaler med alle som må avgi grunn, enten dette er permanent eller midlertidig. I oktober 2017 forbereder Asker kommune første versjon av disse avtalene. Vi regner med at denne dialogen med naboene vil ta ca et halvt år.

Arbeidsbeskrivelsen for entreprenøren som skal gjøre jobben på Vakås Etappe 2 lages av Norconsult AS. Denne er kommet langt, og vi vil kunne starte byggingen ganske raskt etter at alle avtaler med naboene er inngått. Byggetiden er ennå ikke bestemt.

Som en del av dette prosjektet skal vi også reparere gamle rør i Brusetkollen. Dette vil bli gjort med minst mulig oppgraving, og uten at vi skal gjøre noe med veien utover å reparere sårene vi selv lager.

Vakås etappe 3

Her inngår Klokkerjordet fra krysset med Tilla Valstads vei, over i Vakåsveien til krysset med Kirkeveien. På disse strekningene vil vi prøve å holde oss mest mulig ute i eksisterende vei, og starter anlegget uten å ha individuelle arbeidsavtaler med naboene. Dette anlegget har vært utsatt flere ganger, i 2016 ble det avgjort at det skal starte så snart planleggingen er ferdig og entreprenører valgt.

I 2017 ble det bestemt at dette prosjektet skal gjennomføres etter en alternativ modell, der det planlegges og undersøkes mindre i forkant, og mer av utfordringene løses underveis. Asker kommune lager selv beskrivelsen av hva vi ønsker gjort, og 3 entreprenører som har vist sin skikkethet i annen sammenheng er blitt inviterte til å konkurrere om jobben. Status pr oktober 2017 er at disse alle har takket ja, og kommunen legger siste hånd på beskrivelsen av arbeidet de skal konkurrere om.

Vakås Etappe 3 blir det første anlegget i Asker kommune der alle naboene får sin vannforsyning direkte fra vannkum. Dette forventer vi at blir standard løsning alle steder vi både skal rehabilitere eller bygge nytt i fremtiden.

En viktig del av Vakås Etappe 3 blir å håndtere flomvann slik at dette ikke gjør skade. Vi kommer til å starte anlegget med en ide om hvordan vi tror dette kan gjøres på en god måte. Vi er imidlertid avhengige av at vi sammen med valgt entreprenør og berørte naboer finner løsninger underveis. Tidsmessig sett vil Vakås Etappe 3 starte og slutte før Vakås Etappe 2.

Andre arbeider

Hafslund Nett har nå sammenhengende høyspentkabel i bakken fra krysset mellom Alexander Langes og Jacob Neumanns vei, over deler av Hulda Garborgs vei, deler av Vakåsveien, og ned Klokkerjordet til krysset mellom Klokkerjordet og Greverudveien. Dette er i tråd med avtale, og var helt nødvendig for at vi i Asker kommune skal kunne gjennomføre våre gravearbeider i Jacob Neumanns vei, Klokkerjordet og Greverudveien på en sikkerhetsmessig og økonomisk sett forsvarlig måte.

Det bygges stadig nye hus på Vakås, og vi får underveis nye naboer på anleggene kommunen har i området. Vi prøver å koordinere etter beste evne, og oppfordrer alle som bygger til også å ta kontakt også med oss i kommunens anleggsavdeling. Vi vil kunne hjelpe med praktiske tilnærminger, og vi kan ofte bidra med avklaringer i byggesakene. Eksempelvis vil alle som sokner til et av kommunes anlegg, få fullverdig brannvannsdekning gjennom dette anlegget.

Under storflommen i august 2016 var det store skader nedstrøms jernbaneundergangen på Vakås, fordi vi ikke hadde styring på flomvannet. I november 2017 planlegger Asker kommune å grave opp Vakåsveien under jernbaneundergangen ved Vakås stasjon. Hensikten med dette er å styre flomvannet som vi vet kommer i denne undergangen, ned i bekken langs Bjørndalen.

Hvordan påvirker det deg som innbygger?

Denne type gravearbeider har først og fremst lokale konsekvenser. Den kan utvilsomt oppleves som belastende for de som blir mest berørt, som regel blir det aktivitet mandag - torsdag. Når vi holder på i Klokkerjordet, deler av Vakåsveien, Jacob Neumanns vei og Greverudveien, vil vi i perioder stenge for gjennomkjøring.

Rammene for anleggsdriften er nasjonale lover og regler, vi i kommunen må når vi graver der det ikke er gravet tidligere, byggemelde og søke om tillatelse på samme måte som alle andre utbyggere. Asker kommune har også selvpålagte krav om at ingen skal være uten adkomst til egen eiendom, uten fungerende vannforsyning, og uten fungerende avløpsledninger. For å få til dette må vi anlegge provisorier, og vi er samtidig helt avhengig av et samarbeid, og også noe overbærenhet, fra de som blir mest berørt.

Når kommunen utbedrer sine ledninger, forventer vi også at naboene utbedrer sine, dersom det er feil og mangler ved disse. For å få dokumentert tilstanden på private kloakkledninger vil vi leie inn et firma til å filme disse fra innsiden. Denne undersøkelsen vil bli bekostet av Asker kommune. Filmopptakene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen. Dersom noe ikke er i orden vil disse utstede et formelt pålegg om utbedring. Uansett status på eksisterende rør vil Asker kommune bekoste og legge nye private ledninger ut av vår eiendom - i praksis ut av veien.

Der vi skifter ut gamle private vannledninger, bruker vi nå plastrør som ikke leder strøm. Dersom noen har elektrisk anlegg som er jordet på en metall-ledning, dette var vanlig når Vakås ble bygget ut, må vi sikre at jordingen er i orden etterpå. Jording av huset er den enkelte huseiers ansvar, men Asker kommune vil bidra til at ingen skal oppleve noe farlig rundt dette. På Vakås Etappe 1 la vi ny jordtråd der vi gravde nye grøfter, det samme vil vi gjøre på Vakås Etappe 3.

Nøkkelinformasjon

Etappe 1

 • Byggherre: Asker kommune.
 • Prosjektleder: Svein Stensrud
 • Prosjekteringsansvarlig: Norconsult AS
 • Utførende hovedentreprenør: Arne Olav Lund AS
 • Prognose og budsjett: 25 millioner kroner

Etappe 2

 • Byggherre Asker kommune, prosjektleder Jan Richard Eriksen.
 • Prosjekterende: Norconsult AS.
 • Utførende hovedentreprenør: ikke valgt
 • Budsjett: Ikke endelig definert

Etappe 3

 • Byggherre Asker kommune, prosjektleder Svein Stensrud.
 • Prosjekterende: Asker kommune.
 • Utførende hovedentreprenør: ikke valgt
 • Budsjett: Ikke endelig definert, prosjektering pågår

Kontakt