Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli
Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli
Illustrasjon: Adept/Dark arkitekter AS

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år.

Kommuneplan for Asker 2018-2030 –Revidering er i gang

Asker kommune har satt i gang revidering av kommuneplan for Asker 2018 - 2030. 

Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. Ettersom det blir laget en ny, samlet kommuneplan for nye Asker, vil Asker kommune i denne omgang i hovedsak viderefører gjeldende kommuneplan fram til den nye kommunen er etablert 1. januar 2020. Kommunen åpner for å, i enkelttilfeller, kunne behandle saker hva gjelder arealdelen med tilhørende bestemmelser.

Kommuneplan for Asker 2014-2026 –Gjeldende

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Asker kommunestyre vedtok 18. november 2014 Kommuneplan for Asker 2014-2026. Kommuneplanen ble endelig godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. april 2016.

Kommuneplanen består av fire deler:

Del 1 – Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel

Del 2 – Arealplankartet

Del 3 – Bestemmelser og retningslinjer

Del 4 – Kommuneplanens fakta- og analysedel