Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli
Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli
Illustrasjon: Adept/Dark arkitekter AS

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Asker kommunestyre vedtok 18. november 2014 Kommuneplan for Asker 2014-2026. Kommuneplanen ble endelig godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. april 2016.

Kommuneplanen består av fire deler:

Del 1 – Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel

Del 2 – Arealplankartet

Del 3 – Bestemmelser og retningslinjer

Del 4 – Kommuneplanens fakta- og analysedel

Kommunal planstrategi