Kommuneplanen er kommunens viktigste redskap for å styre utviklingen av lokalsamfunnet. 1. januar 2020 blir Hurum, Røyken og Asker slått sammen til en ny kommune. Da vil vi få en helt ny kommuneplan. Ettersom dette kun er to år til, ble kommuneplanen fra 2014 bare delvis revidert høsten 2017.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen fra 2014 er fortsatt gjeldende. Arealdelen er revidert, og gjelder fra 15. november 2017.

Dette er noen av de viktigste endringene i arealdelen etter revisjonen i 2017:

Strengere krav til at infrastruktur er på plass før en planlegger og bygger ut

De nye rekkefølgebestemmelsene innebærer at barneskolekapasitet og transportkapasitet må dokumenteres før det settes i gang reguleringsarbeid og utbygging i områder innen skolekretsene for Mellom Nes, Hofstad, Blakstad, Arnestad og Hvalstad skoler. Bestemmelsene gjelder også nye boligprosjekter med mer enn ti boenheter i transportkorridorene langs Slemmestad, Røykenveien og Drammensveien.

Enklere og tydeligere forvaltningsbestemmelser

Bestemmelser knyttet til takhøyde er endret. Regulert takform og takvinkel for kategori B og C er fjernet, og det er nye regler for takterrasser. Dessuten er definisjon av småhus, boenhet og konsentrert småhusbebyggelse gjort tydeligere. 

Nye byggeprosjekter skal ha elbillading

Ved alle større utbyggingsprosjekter (som næringsbygg, borettslag, sameier eller eneboliger med felles parkeringsanlegg) skal alle parkeringsanlegg med mer enn ti biloppstillingsplasser ha strømtilførsel for lading av elbil.

Moderne renovasjonsløsninger i større utbyggingsprosjekter

Den nye kommuneplanen legger opp til at større utbyggingsprosjekter skal ha underjordiske avfallssug, der avfallet fraktes under bakken til en sentral. Denne løsningen vil erstatte de tradisjonelle avfallsbeholderne.

Kommuneplanen setter krav til avfallsløsning basert på boligtetthet.

Retningsgivende krav til avfallsløsninger
Antall boliger Type oppsamlingsenhet/renovasjonsløsning
< 20 Småbeholder på hjul
20-300 Nedgravd løsning
> 300 Stasjonært avfallssug*

*for nye boligprosjekter med mer enn 50 nye boenheter kan kommunen kreve tilknytning til stasjonært avfallssug dersom dette allerede er etablert og har tilstrekkelig kapasitet.

Tydeligere krav til klimatilpasning og overvannshåndtering

Klimaendringer og urbanisering gir økende utfordringer med å håndtere overvann og flom. Hyppigere og kraftigere nedbør kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Kommuneplanens nye bestemmelser skal sikre at naturlige flomveier og forsenkninger bevares i størst mulig grad, og at bekker åpnes når en skal bygge noe nytt. Krav og retningslinjer for overvannshåndtering er skjerpet.

Krav om energiutredning for byggeprosjekter med over 1000 kvadratmeter oppvarmet bruttoareal

Det er innført et krav om at det for alle utbygginger som samlet utgjør over 1000 kvadratmeter oppvarmet bruttoareal skal utarbeides en energiutredning. Energiutredningen skal dokumentere forbruk og forsyning av energi til stasjonær bruk. Energiutredningen skal se spesielt på hvordan prosjektet kan redusere behovet for «tilført energi» ved å utnytte lokal fornybar energi og utveksling/sambruk av energi i området.

Nytt aktsomhetskart for kvikkleire og ras

Det er utarbeidet et nytt temakart som viser område som kan være utsatt for fare for ras og kvikkleire.  Aktsomhetskartet er juridisk bindende gjennom bestemmelsene.