Den kommunale planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen i perioden 2012-2015. Det er bestemt gjennom plan og bygningslovens § 10-1 at alle kommuner skal lage en slik planstrategi.

Formålet med planstrategien er å sikre:

 • en bedre og mer behovsstyrt planlegging
 • et verktøy for prioritering av planoppgaver
 • et bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av kommune- og fylkesgrenser
 • at det tas stilling til hvorvidt kommuneplanen skal revideres

Planstrategien legges til grunn for blant annet arbeidet med revisjon av kommuneplanen.

Føringer for kommuneplanprosessen

a) Kommuneplan 2007 - 2020 revideres (ny kommuneplan vedtatt av Asker kommunestyre 18. november 2014).
b) Langsiktig areal- og transportstrategi (fra 2006 – gjort gjeldende i kommuneplan for 2007 – 2020) legges fortsatt til grunn.
c) Gjeldende prinsipper for den videre utviklingen av Asker-samfunnet, beskrevet i gjeldende kommuneplan, videreføres:

 • Tettsteder med særpreg
 • Grønne Asker
 • Livsløps-Asker
 • Moderat boligvekst
 • Miljøvennlig transport
 • Effektiv utnyttelse av næringsarealer

d) Knutepunkstrategien suppleres med rom for en begrenset utbygging i mindre sentrale strøk, for dermed å legge til rette for en mer variert boligstruktur.

 • Fortettingsplanene bør balanseres mot en ”småhusplan” som legger til rette for å opprettholde og styrke småhusområdenes bokvaliteter.
 • Styrende begreper i kommuneplanen som ”konsentrert småhusbebyggelse” presiseres og tilpasses standard fra nærliggende kommuner.
 • Reguleringsbestemmelser som styrer byggehøyder og terrengtilpasning bør referere til koter og naturlig terreng for å forenkle utbyggingsprosessene.
 • En småbåtplan skal inngå i Kommuneplanen.

e) Det gis et særlig fokus på revisjon av samfunnsdelen som skal ivareta sammenhengen mellom regional planlegging, fysisk planlegging og lokalsamfunnsutvikling på den ene siden, og kommunens rolle som tjenesteleverandør på den andre siden.
f) Kommuneplanens planprogram skal ha fokus på følgende tema:

 • Befolkningsvekst- og endring i befolkningssammensetningen
 • Boligpolitikk som ivaretar grupper med alminnelig inntekter og førstegangsetablerere/ungdomsboliger
 • Folkehelse
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Boligsosiale utfordringer
 • Sentrum- og tettstedsutvikling
 • Kunnskapsbasert næring
 • Klima, miljø og energi
 • Samfunnssikkerhet

g) Det vil bli sikret gode muligheter for medvirkning og deltakelse fra både lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner i kommuneplanprosessen, der også barn og unge sikres medvirkning
h) Framdriftsplan for kommuneplanarbeidet fastsettes, med endelig politisk behandling i siste kvartal 2013.
i) Klimaeffekten for de ulike forslagene skal synliggjøres i planen.

Vedlegg: