Planprogrammet er først og fremst en beskrivelse av temaer man har tenkt å revidere i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser.

Planprogram for kommuneplanen 2013-2025, Del 1 Hoveddokument (PDF)

Planprogram for kommuneplanen 2013-2025, Del 2 vedlegg (PDF)

Temaer fra gjeldende kommuneplan legges til grunn

I all hovedsak vil de sentrale temaene i gjeldende kommuneplan bli lagt til grunn også ved revisjon av planen:

  • den langsiktige areal- og transportstrategien
  • knutepunktstrategi og tettstedsutvikling
  • miljøvennlige transportløsninger
  • det grønne Asker
  • moderat boligbygging
  • kunnskapsbasert næringsliv
  • Livsløps-Asker

Noen temaer skal revideres. Dette gjelder blant annet fortettingsplanen og småbåtplanen. En del nye temaer vil også bli tatt opp i kommuneplansammenheng. Dette gjelder for eksempel folkehelse, samfunnssikkerhet, boligsosiale forhold og boligpolitikk.

Planprogrammet viser hva som er formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, samt behovet for utredinger, spesielt i forhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Planprogram 2012-2025 ble vedtatt 30. oktober 2012 av kommunestyret i sak 0088/12.