Alle vedlegg er i PDF-format.

 1. Kommuneplanens planprogram – Del 1 Hoveddokument, med vedtak
 2. Resymé av innkomne innspill og kommentarer til planprogrammet, med rådmannen kommentarer
 3. Beskrivelse og vurdering av arealinnspill, med tabeller
  3A – Kart som viser alle 75 arealinnspill
 4. Kommunal planstrategi med vedtak
 5. Notat samrådsmøter med nabokommuner og regionale myndigheter
 6. Skilt- og reklameinnretninger
 7. Gravplasser i Asker kommune
 8. Utredning om småbåthavner og brygger
 9. Marka - gjennomgang av reguleringsplaner i forhold til markaloven
 10. Strandsonen -gjennomgang av reguleringsplaner med boligtomter
 11. Gartnerinæringen i Asker kommune status og utfordringer i et arealperspektiv
 12. Massedeponier for rene masser – behov og arealmuligheter
 13. Nasjonale forventninger fra miljøverndepartementet
 14. Trender og fremtidsbilder Asker 2010 – 2020 fra Vista Analyse
 15. Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune – NIBR-notat 2013:106
 16. Folkehelseprofil for Asker 2013
 17. Oppsummering fra Gründercamp
  Vedlegg til oppsummering fra Gründercamp
 18. Sosial profil i nybyggingspolitikken – Berit Nordahl, UMB
 19. Felles ROS analyse Asker og Bærum kommuner 2011 - ROS rullering – Sårbarhetsvurdering
 20. Felles ROS analyse Asker og Bærum kommuner 2011 - ROS rullering – Rapportvedlegg
 21. Innspill som ikke er referert i vedlegg 2 eller 3
 22. *Temakart støy - se nettkart kommuneplan temakart støysoner  
 23. *Temakart flom - se nettkart kommuneplan temakart flom og erosjon
 24. *Temakart kulturminner - se nettkart kommuneplan temakart
 25. Konsekvensutredning av 17 tilleggsområder

* Temakartene ajourføres kontinuerlig. For oppdaterte kart, kontakt Servicetorget

Utfyllende kommentarer og svar på spørsmål i Regionalt planforum