Asker er en del av et felles bolig- og arbeidsmarked for hele Oslo-regionen. Oslo-regionen vokser, og Asker må ta sin del av denne veksten. For å vokse på en bærekraftig måte må vi se arealutviklingen og transportplanleggingen i sammenheng.

Flere mennesker betyr mer persontransport. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Asker har et nullvekstmål for biltrafikk. For å lykkes med å øke kollektivtransport, sykkel og gange må vi redusere folks behov for bil i hverdagen. Økt klimavennlig transport gir bedre folkehelse. Fysisk aktivitet er gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt, og reduserer sykelighet og dødelighet. 

Kommunen må bygge nye boliger og arbeidsplasser rundt knutepunkter og langs kollektivakser, slik at det blir lett å komme seg på skole, jobb, til fritidsaktiviteter og servicetilbud uten å måtte kjøre bil. I tillegg må kollektivtilbudet være attraktivt og tilretteleggingen for syklister og fotgjengere være god.

Bilde fra Asker stasjon