Prinsipper og trasé for det nye veisystemet er vedtatt i Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud. Endelig trasévalg for nordre del av Røykenveien blir bestemt i Kommunedelplan for sentrale Asker. Dette arbeidet starter opp i 2017.

Film av hele E18-traseen gjennom Asker

Strekningen Høn-Drengsrud

Felles for de gjenstående alternativene for strekningen Høn-Drengsrud er at de legger opp til:

 • Ny samlevei/lokalvei gjennom sentrum
 • Ny bussterminal med sykkelparkering
 • Separat vei for busser
 • Ny hovedsykkelvei
 • Ulike løsninger for Røykenveiens tilkobling til E18

Alternativ 1B med 3C Høn-Drengsrud

 • E18 i tunnel under jernbanesporene
 • Tunnel mellom Lensmannslia og Fusdal

Alternativ 1B. Klikk på bildet for større versjon

Alternativ 1B med 3C. Klikk på bildet for større versjon

Alternativ 1B med 3A Høn-Drengsrud

 • E18 i tunnel under jernbanesporene
 • Kollektivfelt langs nordre del av Røykenveien

Kollektivfelt langs nordre del av Røykenveien

Strekningen Slependen-Høn

Alternativ 2A Slependen-Høn

 • E18 i tunnel mellom Nesbru og Holmen
 • Separat vei for busser
 • Ny hovedsykkelvei
 • Ny veiforbindelse mellom Slemmestadveien og E18 ved Syverstad
 • Forbedret veiforbindelse til Nesøya for busser, syklister og fotgjengere

Alternativ 2A. Klikk på bildet for større versjon

Alternativ 2A. Klikk på bildet for større versjon

Lokalveinett Billingstadsletta

Hele veisystemet i Slependen-området

Jobber med bedre løsning for Slependen-krysset

Til tross for at Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud er vedtatt, jobber Statens veivesen fortsatt videre med å finne en bedre løsning for Slependen-krysset.

Vurderingene av nye forslag på Slependen blir samlet i en silingsrapport og lagt fram for Askers folkevalgte i april 2017.

Det er prioriteringer i Nasjonal Transportplan 2018-2029 som avgjør den videre prosessen for ny kryssløsning. Enten legges endringen inn i en reguleringsplan for E18 mellom Ramstadsletta og Slependen, eller så blir Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud revidert.