Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei ble vedtatt av Asker kommunestyre tirsdag 8. november 2016. En vedtatt kommunedelplan er en forutsetning for at det blir lagt inn penger til regulering og bygging i Statsbudsjettet.

Neste skritt er Nasjonal Transportplan

En vedtatt kommunedelplan er viktig for at E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker skal bli inkludert i Nasjonal Transportplan (NTP)  for 2018-2029. Regjeringen la fram sitt forslag til NTP 5. april 2017. E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker og Bærum er prioritert i dette forslaget. Stortinget skal behandle regjeringens forslag til NTP før sommeren 2017. 

Reguleringsarbeidet i Asker kan starte når stortinget har vedtatt at strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Asker kommune har gitt høringsinnspill til transportetatenes forslag til plangrunnlag for NTP. Statens vegvesen avgjør oppstartstidspunkt.

Når reguleringsplan er vedtatt av Asker kommunestyre, kan arbeidet med grunnerverv, innhenting av anbud og deretter selve anleggsdriften starte.

Les mer om planleggingsarbeidet.

Jobber med bedre løsning for Slependen-krysset

Til tross for at Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud er vedtatt, jobber Statens veivesen fortsatt videre med å finne en bedre løsning for Slependen-krysset.

Vurderingene av nye forslag på Slependen blir samlet i en silingsrapport og lagt fram for Askers folkevalgte i april 2017.

Det er prioriteringer i Nasjonal Transportplan 2018-2029 som avgjør den videre prosessen for ny kryssløsning. Enten legges endringen inn i en reguleringsplan for E18 mellom Ramstadsletta og Slependen, eller så blir Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud revidert. 

Ser Røykenveien i et langsiktig perspektiv

Kommunedelplanen avsetter areal til to alternative løsninger for nordre del av Røykenveien: tunnel mellom Lensmannslia og Fusdal, samt kollektivfelt langs eksisterende Røykenvei-trasé.

Asker kommune ønsker at fremtidig tunnelløsning utredes i et langsiktig perspektiv, sett i sammenheng med byutvikling med mot Bondibroen. Kommunen vil ta opp dette spørsmålet med Statens vegvesen i forbindelse med oppstart av kommunedelplan for Asker sentrum, antakelig i løpet av 2017.

Innbyggerinvolvering underveis

Forslag til kommunedelplan for E18 var på høring våren 2016. I høringsperioden kunne alle som ønsket gi sine innspill og kommentarer til planen, og det ble avholdt åpne informasjonsmøter.

Her finner du referater og presentasjoner fra møter med kontaktgrupper, innbyggere og næringsliv.