Statens vegvesen utarbeidet forslag til plan for et helt nytt veisystem gjennom Asker, med egen bussgate og ny sykkelvei mellom Asker og Oslo. Asker kommunestyret vedtok planen 8. november 2016.

Statens vegvesen har ansvaret for den tekniske planleggingen og byggingen av nytt veisystem, egen bussgate og ny sykkelvei. Asker kommune vedtar kommunedelplan og reguleringsplan.

Overordnet prosess for planleggingen av ny E18

Prosess for arbeidet med ny E18 med bussgate og sykkelvei

Kommunedelplanen fastsetter den framtidige løsningen for nytt veisystem med bussgate og sykkelvei. Tunneler og miljølokk vil åpne for framtidsrettet byutvikling i Asker sentrum og Holmen-området. Etter at kommunedelplanen er vedtatt må det utarbeides en reguleringsplan, og senere en detaljplan, før selve byggingen kan starte. Oppstart av arbeid med reguleringsplan og deretter byggestart avhenger av hvilke finansielle rammer regjeringen legger inn i Nasjonal Transportplan ved neste rullering i 2018.

Prosess for kommunedelplan for nytt veisystem med bussgate og sykkelvei gjennom Asker

  1. Statens vegvesen sendte forslag til kommunedelplan for E18 mellom Slependen (Bærum grense) og Drengsrud til Asker kommune i desember 2015.
  2. Kommunedelplan for E18 ble vedtatt av kommunestyret 8. november 2016.
  3. Reguleringsarbeidet starter når strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Asker kommune sendte våren 2016 høringsinnspill til transportetatenes forslag til plangrunnlag til Nasjonal Transportplan. Regjeringen la fram sitt forslag til Nasjonal Transportplan 5. april 2017. E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker og Bærum er prioritert i regjeringens forslag. Stortinget skal behandle dette forslaget våren 2017.