Asker kommune har gitt innspill til transportetatenes forslag til plangrunnlag for Nasjonal Transportplan. Høringsinnspillene er sendt til Akershus fylkeskommune, Vestregionen og Samferdselsdepartementet.

29. februar 2016 la transportetatene (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen) frem sitt plangrunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Forslagene ble lagt ut på høring frem til sommeren 2016.

Asker formannskap behandlet sak om høringsinnspill til fagetatenes plangrunnlag 19. april 2016.

Høringsinnspill fra Asker kommune

  1. Det er forventet en høy befolkningsvekst i Oslo og Akershus de neste 30 år, noe som medfører økt transportbehov. Da regionene i stor grad har et felles bolig - og arbeidsmarkedet, må fremtidige samferdsels - utfordringer løses på tvers av fylkes – og kommunegren sene. For å oppnå god mobilitet, er det nødvendig å realisere flere samferdselstiltak i nær fremtid. Etablering av ny E16, Ringeriksbanen, Fornebubane, banetiltak i Oslo sentrum og ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei, vil danne grunnlag for god mobilitet i Vestregionen.
  2. Nytt veisystem i Vestkorridoren baseres på samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Tiltaket inkluderer blant annet egen bussvei, hovedsykkelvei og ny kollektivterminal i Asker sentrum. Tunnel under tettstedene åpner for tett arealutnyttelse nær kollektivknutepunkt, slik at fremtidig transportvekst kan løses med miljøvennlig transport, primært eksisterende jernbane. Med bakgrunn i denne måloppnåelsen anbefaler Asker kommune at E18 mellom Lysaker og Drengsrud defineres i middels rammenivå.
  3. Ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Vestkorridoren er vedtatt bompengefinansiert, og vil i stor grad betales av brukerne. Kr 5,8 mrd. er avsatt gjennom Oslopakke 3, mens den statlige andelen ikke er fastlagt.
  4. I henhold til statlig planretningslinje skal «planlegging vektlegge effektiv og sikker trafikkavvikling og god fremkommelighet for næringstransport». En sammenhengende motorveistandard gjennom Oslo, Bærum og Asker sikrer en robust transportkorridor, særlig for næringstransport. Ved behov kan næringstransport gis prioritet gjennom ITS (intelligent trafikkstyring).
  5. Asker kommune anbefaler at videre detaljregulering gjennomføres parallelt i Asker og Bærum.
  6. Asker kommune anbefaler en rask, effektiv og sammenhengende utbyggingstakt av ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Asker og Bærum.
  7. Bomavgiftene på E18 vil ha en avvisende effekt og i nedbetalingsperioden vil dette bidra til nullvekst i personbiltrafikken. Asker kommune forutsetter at statlige myndigheter vurderer nødvendig trafikkstyring etter at veianlegget er nedbetalt, slik at personbiltrafikken i byområdene ikke øker.
  8. Veiprosjektene i fagetatenes plangrunnlag er beskrevet og vurdert etter samfunnsøkonomiske analyser. Asker kommune vil påpeke at metodikken ikke er komplett. Blant annet fange r beregningene ikke opp reell verdi for forsinkelseskostnader, kollektivtransport, sykkeltransport og helsegevinster. Det ser heller ikke ut til at virkninger for regional og lokal utvikling, som potensialet for byutvikling/ knutepunktutvikling, er vektlagt. Knutepunktutvikling er definert som målsetning i planprogram for E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker, og skal vurderes sammen med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Asker kommune ber om at nevnte temaer tas inn i vurderingen av veiprosjektene i Vestkorridoren samfunnsøkonomiske nytte.
  9. Jernbanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Vestregionen. Økt togkapasitet og utbedring av stasjonene i Vestkorridoren er således viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet for forventet befolkningsvekst og nullvekst i personbiltrafikken. Tiltak for å redusere reisetiden på Spikkestadbanen er videre nødvendig for å ta veksten i persontrafikken i retning Heggedal, Røyken og Hurum.
  10. Høringsuttalelsen sendes Akershus fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Vestregionen.