Planen for ny E18 gjennom Asker innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport. Det nye veisystemet åpner også for spennende byutvikling og vil gi bedre lokalmiljø.

Planen omfatter også bussgate og sykkelvei mellom Slependen og Drengsrud. Nordre del av Røykenveien og Slemmestadveiens tilkobling til E18 ved Holmen skal forbedres. I tillegg omfatter planen kollektivfelt fram til en ny bussterminal ved Asker stasjon, samt muligheter for prioritering av bussen gjennom Holmen-området.

Ulike alternative traseer for ny E18. Illustrasjon: Multiconsult
Ulike alternative traseer for ny E18. Illustrasjon: Multiconsult

Skissen viser ny lokalvei gjennom Asker sentrum, i dagens E18-trasé, med kollektivterminal ved siden av jernbanesporet. Illustrasjon: Multiconsult
Skissen viser ny lokalvei gjennom Asker sentrum, i dagens E18-trasé, med kollektivterminal ved siden av jernbanesporet. Illustrasjon: Multiconsult

Les mer om arbeidet med planleggingen av ny E18

Enklere å velge buss og sykkel

Buss står for om lag halvparten av kollektivreisene i Asker og Bærum, men har dårlig fremkommelighet. Bussene står i samme kø som bilene. Med egen bussgate gjennom hele Asker og Bærum kan de kjøre uhindret av kø, og blir et attraktivt og pålitelig transporttilbud.  Med tunneler og miljølokk og et nytt gang- og sykkelveinett blir det lettere å sykle og gå til togstasjon og bussholdeplass.

En egen sykkelvei gjennom hele Asker og Bærum vil bidra til at flere kan velge sykkel som transportmiddel. Sykkelveien vil, sammen med eksisterende gang- og sykkelveier, danne et finmasket tilbud til syklister og fotgjengere.

Bedre fremkommelighet for næringstransporten

Fremtidig næringstransport er avhengig av en gjennomgående god veistandard. E18 er en nasjonal korridor som håndterer de viktigste og lengste transportoppgavene i Norge.

Årlig sluses 19 millioner tonn gods gjennom Asker og Bærum. En beregning fra 2012 har vist at kø- og forsinkelseskostnader gir næringslivet et tap på 1 milliard kroner hvert år. I tillegg viser de at godstransporten i Oslo-regionen vil øke med 31 prosent i perioden 2008-2020. I 2030 kan forsinkelseskostnadene øke til over 2 milliarder kroner per år.

Med en oppgradering av E18 vil Oslo-regionen få et godt internt transporttilbud, samt gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og ut av landet. Når kollektivtilbudet blir bedre vil flere reisende velge bort bilen, og det blir bedre framkommelighet for næringstransporten.

Bedre lokalmiljø og mindre utslipp

Bedre tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivreisende betyr at flere kan la bilen stå. Hvis folk bruker de nye mulighetene som det nye veisystemet legger opp til, kan det samlede klimagassutslippet fra transport bli mindre.

Tunneler og flere miljølokk vil bidra til å knytte sammen nabolag og gi bedre forbindelser på tvers av veisystemet. 

I dag ligger rundt 3 500 boenheter i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Nytt veisystem vil halvere dette antallet.

Tilrettelegging for busser, fotgjengere og syklister. Illustrasjon: Multiconsult
Tilrettelegging for busser, fotgjengere og syklister. Illustrasjon: Multiconsult

Spennende byutvikling

Ved å se bolig- og næringsutbyggingen i sammenheng med transportsystemet kan vi redusere behovene for å bruke bil for å komme seg til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handel. Ny E18 er en forutsetning for å fortsette byutviklingen i kommunen.

Ved å legge E18 under bakken gjennom tettstedene Asker sentrum og Holmen frigjøres arealer som kan brukes til bolig- og næringsformål, og det blir mindre støy og forurensning i sentrumsområdene.

Det nye veisystemet legger til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen.