19. juni 2017 vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren.

- Vi i det tverrpolitiske E18-utvalget i Asker er veldig glade for at Stortinget ser behovet for et moderne veisystem i Vestkorridoren, og en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Denne historiske satsingen sørger for en formidabel forbedring av den samlede mobiliteten i Oslo-regionen, sier ordføreren i Asker, Lene Conradi.

Det er satt av 5,6 milliarder kroner til E18 fra Lysaker til Drengsrud i planen, og det er lagt opp til fullføring av hele strekningen innen 2029. Prosjektet forutsetter også bompenger fra Oslopakke 3 og egen bompengefinansiering.

Vil ha rask fremdrift

Planen legger opp til en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i Asker og Bærum. Strekningen fra Lysaker til Strand blir første etappe, slik Oslo og Akershus har lagt til grunn i Oslopakke 3. Men også byggingen av strekningen fra Strand til Slependen vil starte i første seksårsperiode. Regjeringen ønsker at hele strekningen fra Lysaker til Slependen bygges ut mest mulig rasjonelt, uten unødig opphold, og uten fordyrende midlertidige løsninger og ulemper for trafikanter og naboer.

- E18-utvalget setter stor pris på at Stortinget legger til rette for å regulere hele traseen gjennom Bærum og Asker samlet, og i første periode av Nasjonal Transportplan. E18-utvalget har vært opptatt av at vi må se dette prosjektet under ett, for å få helhetlige løsninger. Vi i Asker kommune er klare til å bidra i arbeidet med reguleringsplanene for nytt veisystem, ny bussvei og ny høystandard sykkelvei, sier Lene Conradi.

Skal bidra til bærekraftig vekst

Asker kommune har i mange år jobbet i tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Med boliger og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktene, blir det enkelt å la bilen stå. Med bedre togkapasitet, egen bussvei med god tilgjengelighet til kollektivknutepunktene og ny høystandard sykkelvei, blir tog, buss og sykkel mer attraktive transportformer.

- Nasjonal Transportplan 2018-2029 legger til rette for at vi kan styre veksten i Oslo-regionen, og bygge tettere rundt knutepunktene. Denne brede satsingen på samlet mobilitet, vil bidra sterkt til å nå målene i klimaforliket om at veksten i persontransporten løses med kollektiv, sykkel og gange, understreker ordføreren.

Les mer om ny E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker

Se oversikt over satsningen i Akershus (PDF)

Se alt om Nasjonal Transportplan

Asker sentrum og ny bussterminal
Asker sentrum og ny bussterminal
Illustrasjon: Statens vegvesen/Multiconsult