Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker helsetilstanden.

Nytt i 2016 er:

 • Valgdeltakelse ved valget 2015
 • Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen
 • Overvekt inkludert fedme fra nettbasert sesjon
 • Frafall fra videregående utdanning etter foreldrenes utdanningsnivå

Asker kommunes folkehelse er bedre enn for landet som helhet.

I profilen trekkes det frem at Asker kommune har: 

 • høyere valgdeltakelse enn i landet som helhet under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015
 • færre barn under 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt
 • høyere andelen ungdom som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet sitt
 • høyere andel 10.-klassinger som trives på skolen
 • lavere frafall fra videregående utdanning
 • andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive er lavere enn i landet
 • andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være lavere enn i landet som helhet

Se Folkehelseinstituttets Folkehelseprofil for Asker 2016.

Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2015.