Hver fjerde år utarbeides folkehelsedata for Asker. Tallene danner grunnlaget for å drøfte folkehelseutfordringene fremover og definerer innsatsområdene i planstrategien og kommuneplanen. Samtidig gjennomføres dialogmøter med innbyggere og ansatte.

Askers befolkning har generelt sett god helse og livskvalitet. Det er likevel store forskjeller i levekår i ulike deler av kommunen. Dette gjør at vi både må jobbe med helsefremmende tiltak som når alle, men som samtidig retter seg ekstra godt mot sårbare grupper. Her er Askers folkehelseprofil.

Hvert år lager kommunen en politisk sak som tar for seg årlig statistikk og informasjon som peker på løpende folkehelseutfordringer. Samtidig legges frem en status for tiltak som er med på å implementere kommunedelplan for folkehelse 2015-2026.

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider årlig fakta om Asker.