Elvely-området i Asker sentrum skal utvikles. Derfor må Varmestua og det midlertidige botilbudet som ligger på Elvely i dag flytte.

Kommunen planlegger å bygge nye lokaler på en del av parkeringsplassen på Askerholmen.

Kommunen er pålagt å skaffe bolig for mennesker som av ulike årsaker ikke er i stand til dette selv. Det er Asker kommune som eier tomta på Askerholmen, og det nye bygget vil være et kommunalt bygg.

Arkitekttegninger av ny varmestue og nye midlertidige boliger på Askerholmen
Illustrasjon: tegn_3

Et godt tilbud til brukerne

Kirkens feltarbeid har drevet Varmestua i Asker sentrum i om lag 30 år. Varmestua er et samlingssted med tilbud om mat, arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, og er åpent på dag- og kveldstid hele året.

Plassert sammen med Varmestua har kommunen et tilbud om midlertidig husly i inntil tre måneder. Dette botilbudet består i dag av åtte plasser. Det er Kirkens feltarbeid som er driver av dette tilbudet, på oppdrag fra kommunen. Det er i dag også to plasser for nødovernatting. Bo- og overnattingstilbudene er døgnbemannet.

Kommunens og Kirkens feltarbeids mål er at det nye bygget på Askerholmen skal passe godt inn i nabolaget, og at menneskene som bruker tilbudene blir aksepterte.

Arkitekttegning av ny varmestue og nye midlertidige boliger på Askerholmen
Illustrasjon: tegn_3

Hvorfor Askerholmen?

Kommunen har utredet og vurdert alle muligheter når vi har lett etter ny tomt til Varmestua og det midlertidige botilbudet. Tomten på Askerholmen er det alternativet som oppfyller flest av kriteriene og behovene. Kriteriene er blant annet at tomten må ligge i umiddelbar nærhet til Asker sentrum, gi mulighet for samlokalisering av botilbudet og feltarbeidet, og ha nærhet til andre aktuelle tjenestetilbud. Det er et kommunalt ansvar å sørge for et slikt tilbud i sentrumsområdet. Les mer om dette i rapport om vurdering av lokaliseringsalternativer for Varmestua og midlertidig botilbud (PDF).

Oversiktsbilde over Asker sentrum
Varmestua og det midlertidige botilbudet er vedtatt flyttet fra Elvely til Askerholmen.

Parkeringsplassene skal erstattes

Tomten på Askerholmen er i dag regulert til parkering. Den delen av tomten som skal bebygges må derfor omreguleres. Asker formannskap vedtok i sitt møte 9. mai 2018 at de pendlerparkeringsplassene som forsvinner skal erstattes av nye sentrumsnære plasser. Les saksdokumentene fra møtet ved å klikke på lenkene for sak 0059/18.

Tidsplan for flytting av Varmestua og midlertidig botilbud

  1. Høst 2018 Kommunen varsler, via media og i egne kanaler, at reguleringsarbeidet starter opp. De nærmeste naboene får direkte beskjed. Kommunen inviterte til åpent møte 13. desember 2018
  2. 21. januar 2019 Frist for spørsmål og innspill i forbindelse med oppstarten av arbeidet med reguleringsplanen. Om reguleringsplan for Askerholmen, med kontaktinformasjon for innspill
  3. Vinter 2019 Kommunen utarbeider forslag til reguleringsplan.
  4. Vår 2019 Kommunen sender planforslaget til bygningsrådet og kommunestyret for førstegangsbehandling. Planforslaget legges ut til offentlig høring.
  5. 1. september Høringsfrist.
  6. Høst 2019 Kommunestyret vedtar reguleringsplanen.
  7. Vinter 2020 Byggesak.
  8. Vår 2020 Byggestart.
  9. Høst 2021 Innflytting.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Har du spørsmål?

Alle som har spørsmål eller kommentarer til prosjektet er velkomne til å ta kontakt med prosjektleder hos eiendomsavdelingen i Asker kommune, Anders Joneid, telefon: 66 90 93 06, e-post: anders.joneid@asker.kommune.no

Arkitekttegning av ny varmestue og nye midlertidige boliger på Askerholmen
Illustrasjon: tegn_3