Holmen skal bli en attraktiv møteplass med en sammenhengende grønnstruktur og et lett tilgjengelig strandområde. Fjorden, friområdene og den maritime tilknytningen skal prege Holmen også i fremtiden.

Planer

Asker kommune ønsker å utvikle Holmen videre som lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Målsetningene for fremtidens Holmen/Slependen-område er blant annet:

  • Boligbygging på Vestre Billingstad, Nesbru og Holmen.
  • Et fortsatt samlet sentrumsområde. Kommunen vil arrangere en arkitektkonkurranse, for å sikre en helhetlig utvikling.
  • Verdifulle natur- og miljøkvaliteter skal bestå, som strandsonen på Holmen, elvelandskapet langs Neselva, Grønlia og eksisterende villalandskap.
  • Få gjennomgangstrafikken bort fra lokalveinettet og bedre tilrettelegging for buss og sykkel i transportkorridoren Holmen – Fekjan – Billingstadsletta – Slependen.
  • Bedre tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport, blant annet gjennom bedre kollektivtilbud og en restriktiv parkeringsnorm, basert på nasjonale føringer.
  • Næring og handel som gir økt trafikk konsentreres til arealer med lett adkomst til E18 og nær kollektivknutepunktene Billingstad stasjon, Slependen stasjon og IKEA ekspressbusstopp.

Når?

Kommunedelplan for Holmen/Slependen ble vedtatt i kommunestyret 29. januar 2013. Kommunedelplanen er en overordnet plan som legger rammer for fremtidige reguleringsplaner. Planen legger til rette for utviklingen av Holmen/Slependen-området i et 20-års perspektiv.

Ny E18 med bussgate og sykkelvei

Mye av utviklingen på Holmen og Slependen avhenger av nye løsninger for E18 gjennom Asker. Statens vegvesen jobber med planer for ny E18 med egen bussgate og høystandard sykkelvei. Kommunen skal behandle ny kommunedelplan for E18 gjennom Asker i løpet av 2016. Les mer om ny E18 her.

Ny svømmehall

Asker kommune bygger ny svømmehall ved Holmenskjæret (på den gamle "domen-tomta"). Arbeidet startet opp i august 2015. Hallen skal stå ferdig ved årsskiftet 2016-2017. 

Den nye svømmehallen får et hovedbasseng på 25 x 21 meter med 8 baner, terapibasseng på 12,5 x 12,5 meter, treningsrom, sosialrom, kafe og øvrige nødvendige fasiliteter.

Svømmehallen blir utformet slik at en kan bruke deler av taket som et rekreasjonsområde.

Stedsutvikling i Asker