Illustrasjon av klubbhus for Asker Skiklubb, alternativ 1, fra mulighetsstudien
Illustrasjon av klubbhus for Asker Skiklubb, alternativ 1, fra mulighetsstudien
Terje Grønmo arkitekter AS

Drengsrudjordene, og kollen ved siden av, kan bli Askers nye storstue for idrett og fysisk aktivitet. Asker kommune har vedtatt en avtale om å flytte deler av idrettsanlegget på Føyka til Drengsrud. Medlemmene i Asker Skiklubb stemmer ja eller nei til denne avtalen i to ekstraordinære årsmøter høsten 2019.

Asker kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for Føyka og Elvely som legger opp til å utvide Asker sentrum mot vest. Gjennomføringen av områdereguleringsplanen forutsetter at mesteparten av dagens idrettsanlegg på Føyka flyttes til Drengsrudjordene ved Borgen ungdomsskole.

På Føyka, der idrettsanlegget og klubbhuset til Asker Skiklubb ligger i dag, er det regulert for å kunne bygge boliger, forretninger, spisesteder og kontorer. Det er Asker Skiklubb og Asker kommune som er grunneiere på Føyka.

Tomten det er aktuelt å flytte til ligger omlag to kilometer vest for Asker sentrum. I umiddelbar nærhet ligger Borgen skole, Asker International School, barnehage, Vardåsen kirke og Borgen nærsenter, som er under utvikling.

Diskusjoner og forhandlinger om salg og flytting

Det er salget av skiklubbens og kommunens eiendommer på Føyka, unntatt Askers-parken med fotballstadion og andre anlegg, som skal finansiere utviklingen av nye Drengsrud idrettspark.

I mai 2018 startet formelle forhandlinger mellom to forhandlingsutvalg oppnevnt av henholdsvis kommunens og skiklubbens styrende organer. Forhandlingene er hittil siste ledd i en mangeårig og grundig prosess, opprinnelig etter initiativ fra Asker Skiklubb, med ideer, utredninger, planlegging og ulike avtaler mellom skiklubben og kommunen.

Forhandlingene om oppgjøret av et salg, fordeling av investeringer, eierskap og bruk, er ferdige. Asker kommune har vedtatt avtaleforslaget. Medlemmene i Asker Skiklubb sier ja eller nei høsten 2019. 

Mange muligheter på Borgen

Under forhandlingene fikk forhandlingsutvalgene utarbeidet en mulighetsstudie, for å vise potensialet og mulighetene i området på Borgen. Skissene i mulighetsstudien blir lagt til grunn i den videre detaljplanleggingen.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, alternativ 1 med klubbhus ved idrettshall
Alternativ 1 i mulighetsstudien, der klubbhus for skiklubben er plassert sammen med ny idrettshall
Terje Grønmo arkitekter AS
Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, alternativ 2
Alternativ 2 i mulighetsstudien viser klubbhus for skiklubben i forbindelse med friidrettsbanen
Terje Grønmo arkitekter AS

Mer anlegg og betydelig økonomisk overskudd

Dersom begge parter vedtar avtalen om salg og flytting innebærer det at:

 • Det blir mer idrettsanlegg enn i dag, som er nye og oppgraderte.
 • Asker Skiklubb kommer til å eie mer eiendom enn de gjør i dag. Asker skiklubb eier i dag, ca. 50 mål på Føyka. Etter avtalen skal Asker Skiklubb eie ca. 92 mål på Drengsrud. Asker Skiklubb og Asker kommune skal eie 50 mål i Asker-parken på Føyka sammen, inkludert fotballstadion.
 • Asker Skiklubb får et betydelig økonomisk overskudd etter at alle anlegg er utviklet, estimert til mellom 200 og 250 millioner kroner.
 • Asker kommune får et betydelig økonomisk overskudd etter at alle anlegg er utviklet, estimert til 150 millioner kroner.
 • Spillemidler er anslått til 45 millioner kroner og kommer i tillegg.
 • Asker kommune påtar seg risikoen for kostnadsoverskridelser, så kommunens overskudd kan bli lavere.
Illustrasjon av klubbhus for Asker Skiklubb, alternativ 2, fra mulighetsstudien
Illustrasjon av klubbhus for Asker Skiklubb, alternativ 2, fra mulighetsstudien
Terje Grønmo arkitekter AS

Etter avtalen vil Asker Skiklubb få følgende anlegg på Drengsrud:

 • Klubbhus for Asker Skiklubb, med treningsrom
 • En 11-er fotballbane (kunstgress) på 68x105 meter, med undervarme og som skal vinterbrøytes
 • To 11-er fotballbaner (kunstgress) på ca. 64x100 meter, som også kan brukes som utgangspunkt for skirenn og o-løp
 • En fotball- og bandybane (kunstis/kunstgress) på 68x105 meter, som kan deles i to 7-er fotballbaner om sommeren
 • To sandhåndballbaner
 • Rulleskileikområde
 • Rulleskiløype (sammen med Asker kommune)
 • Nødvendige servicebygg
 • Utendørs plasser
 • Offentlige gang- og sykkelveier gjennom området

Etter avtalen vil Asker kommune få følgende anlegg på Drengsrud:

 • Flerbrukshall med to håndballbaner og treningsrom
 • Friidrettsbane med åtte løpebaner og tribuner (ligger på skiklubbens eiendom)
 • Innendørs 100-meter løpebane (ligger på skiklubbens eiendom)
 • Fem sandvolleyballbaner
 • Skileik-område, enkle hoppbakker, med mer, på kollen
 • Utvidet parkeringsplass
 • Utendørs møteplass og torg
Helhetsplan for Drengsrud idrettspark, alternativ 1 fra mulighetsstudien
Helhetsplan for Drengsrud idrettspark, alternativ 1 fra mulighetsstudien
Terje Grønmo arkitekter AS
Helhetsplan for Drengsrud idrettspark, alternativ 2 fra mulighetsstudien
Helhetsplan for Drengsrud idrettspark, alternativ 2 fra mulighetsstudien
Terje Grønmo arkitekter AS
Totaloversikt over idrettsanlegg som Asker kommune og Asker Skiklubb eier på Føyka og Drengsrud
I dag Dersom Asker Skiklubb vedtar å flytte 
 • Fotballstadion (kunstgress og undervarme) på øvre del av Føyka
 • 7-er fotballbane (naturgress) ovenfor match-arenaen
 • Fotballstadion (kunstgress og undervarme) på øvre del av Føyka
 • 7-er fotballbane (kunstgress) ovenfor match-arenaen
 • To 7-er fotballbaner (kunstgress) på Føyka, som vannes for skøyter/bandy
 • To 11-er fotballbaner (grus og kunstgress) på Borgen ungdomsskole
 • Én 7-er fotballbane (grus) på Borgen ungdomsskole
 • To 7-er fotballbaner (det er plass til èn 11-bane istedenfor, om det er ønskelig) på Drengsrud (kunstgress). Disse blir tilrettelagt for kunstis for bandy/skøyter
 • Tre 11-er fotballbaner (kunstgress) på Drengsrud. Én av disse banene får undervarme for vinterbruk
Friidrettsstadion med 6 løpebaner på Føyka
 • Friidrettsstadion med 8 løpebaner og tribuneanlegg med lager på Drengsrud
 • Innendørs løpebane på Drengsrud
Klubbhus på Føyka Nytt klubbhus på Drengsrud, med treningsrom
Flerbrukshall ved Borgen ungdomsskole med én håndballflate er planlagt, men ikke finansiert Ny flerbrukshall ved Borgen skole med to håndballflater og treningsrom
To sandhåndballbaner på Føyka To sandhåndballbaner på Drengsrud
Fem sandvolleyballbaner på Føyka
 • Fem sandvolleyballbaner på Drengsrud
 • Minst to sandvolleyballbaner på Føyka
Rulleskiløype på Føyka
 • Rulleskiløype på Drengsrud
 • Område for rulleskileik på Drengsrud
Hoppbakke og skileikområde på Føyka
 • Hoppbakke og skileikområde på Føyka
 • Hoppbakker og skileikområde på Drengsrud (på kollen)
Skatepark på Føyka Skatepark på Føyka
  Asker skiklubb får opsjoner på å bygge en innendørs fotballhall på Risenga, opsjon på leie/kjøp av 200 m2 klubblokale i fremtidig
idrettshall på Hønsjordene og opsjon på å få utvide Vardåsen alpinbakke ned mot Gullhella stasjon.

Reguleringsplanen er vedtatt

Reguleringsplanen for området på Borgen, som omfatter både den nye idrettsparken, et boligområde og en urnelund, var et viktig grunnlag for forhandlingene mellom kommunen og skiklubben. Forslag til reguleringsplan var ute til offentlig høring høsten 2017, og ble vedtatt av Asker kommunestyre 12. desember 2017.

Asker kommunestyre har også vedtatt en reguleringsplan for kollen som ligger bak Vardåsen kirke. Se sakspapirer fra møtet 29. januar 2019 (sak 0010/19). Kollen skal tilrettelegges for uorganisert aktivitet, sommer og vinter.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, vinter
Slik kan Drengsrud idrettspark bli vinterstid
Terje Grønmo arkitekter AS

Skiklubbens og kommunens styrende organer avgjør

Forhandlingsutvalgene legger fram forslaget til avtale for salg og flytting for sine respektive styrende organer.

Formannskapet i Asker vedtok avtaleforslaget i sitt møte 2. april og 9. april 2019 fattet kommunestyret endelig vedtak på vegne av kommunen.

I etterkant av kommunestyrets vedtak har styret og administrasjonen i Asker Skiklubb kommet med innspill til avtaleforslaget. På bakgrunn av dialog rundt disse innspillene har Asker kommune utarbeidet et forslag til en tilleggsavtale. Første versjon ble oversendt skiklubben i begynnelsen av juli 2019. Etter nye samtaler sendte kommunen en ny versjon i slutten av august. Hovedavtalen gjelder fortsatt, men tilleggsavtalen er en justering. Les forslaget til tilleggsavtale her (PDF).

Hovedpunktene i tilleggsavtalen er:

 • Opsjon på å eie friidrettsanlegg, inklusiv innendørs løpebane. (Innebærer en kostnad for Asker Skiklubb på 35 millioner kroner).
 • Opsjon på at Asker kommune tar eierskap, investering og drift på vinterdrift av kunstis.
 • Opsjon på at Asker kommune tar eierskap, investering og drift på undervarme av 11er-bane.
 • Opsjon på at Asker kommune tar eierskap, investering og drift av to 11er-baner. (Innebærer en inntekt for Asker Skiklubb på 40 millioner kroner).
 • Asker kommune skal alene dekke kostnader ved drift av grøntarealer i Askerparken.
 • Minste salgssum økes fra 925 mill kr til 1 milliard. Dette innebærer økt økonomisk gevinst for Asker Skiklubb.

For Asker Skiklubb må avtaleforslaget behandles i to ekstraordinære årsmøter, og få 2/3 flertall i begge.

Hvordan blir det dersom Asker Skiklubb velger å bli på Føyka?

Ved å velge å bli på Føyka kan idrettsaktiviteten fortsette som i dag. Dersom skiklubben ønsker å etablere nye tiltak (bygg eller anlegg), er det i hovedsak greit, forutsatt at de er til idrettsformål, og ikke vanskeliggjør en senere gjennomføring av områdereguleringsplanen. Alt som krever søknad må forholde seg til gjeldende reguleringsplan, og den tillater kun enkle tiltak.

Asker kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for Føyka og Elvely som legger opp til en bymessig utvikling. Denne reguleringsplanen legger føringer for fremtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak (bygg eller anlegg) eller utvidelse av eksisterende tiltak. Reguleringsplanen åpner for å tillate tiltak for idrettsutøvelse frem til utbyggingsfasen, men disse tiltakene må enkelt kunne fjernes ved en eventuell senere gjennomføring av områdereguleringsplanen. Skiklubben kan ikke regne med å få godkjenning for tiltak til andre formål enn idrett.

Bygg og anlegg på Føyka som er lovlig etablert kan videreføres. Skiklubben kan derimot ikke forutsette at bygg og anlegg som eventuelt ikke er godkjent av plan- og bygningsmyndigheten kan videreføres.

Elvely-kvartalet skal bygges ut uavhengig av avtalen om salg av eiendommene på Føyka. Utbyggingen av Elvely-kvartalet vil også innebære at Drengrudbekken åpnes opp, og at Kirkeveien oppgraderes. Dette vil påvirke klubbens grenselinje mot Kirkeveien, i hvert fall i anleggsperioden, noe som vil forutsette en egen avtale med skiklubben.

Dersom Asker Skiklubb bestemmer seg for å bli på Føyka, har Asker Skiklubb en avtalefestet forpliktelse til å gjøre opp utestående gjeld på 11 millioner kroner til kommunen, for oppføring av matcharenaen fra 2011. I avtalen er det angitt at tilbakebetaling kan skje ved at Asker kommune overtar verdier/eiendom av Asker Skiklubb. Avtalen sier ikke direkte hvilke verdier/eiendom det er snakk om eller hvordan disse skal verdsettes.

Asker kommune har utarbeidet et notat om hvilke konsekvenser det får dersom medlemmene i Asker Skiklubb stemmer nei til avtaleforslaget for flytting av deler av idrettsanlegget på Føyka til Drengsrud. Les hele notatet om bli på Føyka-alternativet (PDF).

Spørsmål og svar om flytting fra Føyka til Drengsrud

Asker er en del av et felles bolig- og arbeidsmarked for hele Oslo-regionen. Oslo-regionen vokser, og Asker må ta sin del av veksten. Asker sentrum er definert som regional by (og Holmen som del av det såkalte bybåndet) i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 90 prosent av veksten i regionen skal skje i regionale byer og bybåndet. Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer på hvor og hvordan det skal bygges.

Vekst betyr flere mennesker og flere mennesker betyr mer persontransport. Derfor ses arealplanlegging og transportplanlegging i sammenheng. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det som monner mest for å redusere folks behov for bil i hverdagen er å bygge nye boliger og arbeidsplasser rundt kollektivknutepunkter. Derfor ønsker Asker kommune å legge til rette for god byutvikling med flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, blant annet på Føyka-Elvely og Høn-Landås.

Asker kommune har også selv et stort behov for å tilrettelegge for at det bygges flere leiligheter. Det er et stort behov for leiligheter blant innbyggerne i Asker, og etterspørselen er større enn tilbudet. Særlig mange seniorer ønsker å flytte fra rekkehus eller enebolig til leilighet.

Kommunen har vedtatt en områdereguleringsplan for Føyka og Elvely som legger opp til å fortsette den bymessige utviklingen i Asker sentrum. Planen åpner for å øke Asker sentrums område med 60 prosent og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, leiligheter, attraktive parker og aktivitetsplasser, samt for å åpne opp Askerelva og Drengsrudbekken. Planen legger stor vekt på å tilrettelegge for sosialt samvær og fysisk aktivitet for alle befolkningsgrupper, på torg, plasser og i parker. Fotballstadion blir liggende, og kan utvikles. Visjonen for fremtidens Føyka og Elvely er «Tett by – åpen park – idrettsglede». Les mer i helhetsplanen for Føyka og Elvely.

Asker er en del av et felles bolig- og arbeidsmarked for hele Oslo-regionen. Oslo-regionen vokser, og Asker må ta sin del av veksten. Asker sentrum er definert som regional by (og Holmen som del av det såkalte bybåndet) i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 90 prosent av veksten i regionen skal skje i regionale byer og bybåndet.

Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer på hvor og hvordan det skal bygges. Innenfor de prioriterte vekstområdene vektlegges utbyggingshensyn sterkere enn vern av jordbruksarealer i et helhetlig samfunnsperspektiv.

Vekst betyr flere mennesker og flere mennesker betyr mer persontransport. Biltransport er en stor kilde til klimagassutslipp. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Derfor ses arealplanlegging og transportplanlegging i sammenheng. Det som monner mest for å redusere folks behov for bil i hverdagen er å bygge nye boliger og arbeidsplasser rundt kollektivknutepunkter. Derfor ønsker Asker kommune å legge til rette for god byutvikling med flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, blant annet på Føyka-Elvely og Høn-Landås.

Skal vi bygge ut Føyka må idretten flytte. Som en del av prosessen med å planlegge for byutvikling på Føyka ble Drengsrudjordene regulert til idrettsformål. Men matjorda fra jordet skal tas vare på og gjenbrukes andre steder. Dette er lagt inn som et krav i reguleringsplanen for Drengsrud idrettspark.

Det er salget av Føyka som finansier den nye idrettsparken på Drengsrud. Uten et salg på Føyka frigjøres ingen penger.  

Ja, det blir totalt sett flere anlegg, og alt på Drengsrud blir helt nytt.

Totaloversikt over idrettsanlegg som Asker kommune og Asker Skiklubb eier på Føyka og Drengsrud
I dag Dersom Asker Skiklubb vedtar å flytte
 • Fotballstadion (kunstgress og undervarme) på øvre del av Føyka
 • 7-er fotballbane (naturgress) ovenfor match-arenaen
 • Fotballstadion (kunstgress og undervarme) på øvre del av Føyka
 • 7-er fotballbane (kunstgress) ovenfor match-arenaen
 • To 7-er fotballbaner (kunstgress) på Føyka, som vannes for skøyter/bandy
 • To 11-er fotballbaner (grus og kunstgress) på Borgen ungdomsskole
 • Én 7-er fotballbane (grus) på Borgen ungdomsskole
 • To 7-er fotballbaner (det er plass til èn 11-bane istedenfor, om det er ønskelig) på Drengsrud (kunstgress). Disse blir tilrettelagt for kunstis for bandy/skøyter
 • Tre 11-er fotballbaner (kunstgress) på Drengsrud. Én av disse banene får undervarme for vinterbruk
Friidrettsstadion med 6 løpebaner på Føyka
 • Friidrettsstadion med 8 løpebaner og tribuneanlegg med lager på Drengsrud
 • Innendørs løpebane på Drengsrud
Klubbhus på Føyka Nytt klubbhus på Drengsrud, med treningsrom
Flerbrukshall ved Borgen ungdomsskole med én håndballflate er planlagt, men ikke finansiert Ny flerbrukshall ved Borgen skole med to håndballflater og treningsrom
To sandhåndballbaner på Føyka To sandhåndballbaner på Drengsrud
Fem sandvolleyballbaner på Føyka
 • Fem sandvolleyballbaner på Drengsrud
 • Minst to sandvolleyballbaner på Føyka
Rulleskiløype på Føyka
 • Rulleskiløype på Drengsrud
 • Område for rulleskileik på Drengsrud
Hoppbakke og skileikområde på Føyka
 • Hoppbakke og skileikområde på Føyka
 • Hoppbakker og skileikområde på Drengsrud (på kollen)
Skatepark på Føyka Skatepark på Føyka
  Asker skiklubb får opsjoner på å bygge en innendørs fotballhall på Risenga, opsjon på leie/kjøp av 200 m2 klubblokale i fremtidig
idrettshall på Hønsjordene og opsjon på å få utvide Vardåsen alpinbakke ned mot Gullhella stasjon.

Planene for Drengsrud legger til rette for mest mulig idrettsanlegg. Det blir et kompakt anlegg. Hvis avtalen blir vedtatt skal hele idrettsparken detaljprosjekteres. Da blir det jobbet videre med optimalisering av hvert enkelt anlegg, forbindelsene mellom anleggene, høydeforskjeller, lyssetting, sikkerhetssoner, skjerming, totalopplevelsen av parken og hensyn til naboskapet.

Det at tomten til idrettsparken ligger ved siden av Borgen ungdomsskole gir muligheter for sambruk. Kollen, som det ut ifra avtalen er et vilkår at kommunen erverver, blir også et supplerende areal.

Kollen skal tilrettelegges for uorganisert fysisk aktivitet, sommer og vinter, og vil forbinde idrettsparken med Drengsrudmarka, og videre til Kjekstadmarka.

Parkeringsplassene på Drengsrud ligger utenfor arealet som er regulert til idrett, så hele arealet skal brukes til idrettsformål. 

Asker Skiklubb har ikke ønsket å eie eller ha investerings- og driftsansvar for ny friidrettsstadion. Friidrettsstadion vil være et anlegg for hele Asker-idretten, og forhandlingsutvalgene har derfor vært enige om at det er hensiktsmessig at den er kommunal. Asker Skiklubb skal eie grunnen friidrettsstadion skal ligge på, blant annet for å unngå å dele opp eiendommen.

Det vil bli garderober både i flerbrukshallen ved Borgen ungdomsskole og i klubbhuset til skiklubben. I tillegg er det forutsatt tre serviceanlegg med toaletter fordelt utover i parken. 

Det er lagt opp til å utvide parkeringsplassen mellom skolen og kirken, fra 159 til 240 plasser.

I forbindelse med arrangementer legges det opp til sambruk med andre større parkeringsplasser i området, gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører, som ungdomsskolen, nærsenteret og større næringseiendommer i nærområdet. Økt sambruk er en overordnet parkeringsstrategi for Asker kommune.

På Føyka ligger parkeringsplassene inne på idrettsarealet. På Drengsrud legges parkeringsplassene utenom idrettsarealene.  

Buss til og fra Asker stasjon stopper rett ved Borgen ungdomsskole. Bussen har i dag fire avganger i timen hver vei i rushtidsperiodene om morgenen og ettermiddagen, og to ganger i timen hver vei ellers. Ruter utvikler sitt busstilbud løpende, basert på behov og kundegrunnlag.

Kirken er positiv til idrettsparken. Det blir en tydelig avgrensing mellom urnelunden og idrettsparken.

De endelige løsningene utvikles i forbindelse med detaljprosjekteringen av idrettsparken. Hvis avtalen blir vedtatt, blir det jobbet videre med optimalisering av hvert enkelt anlegg, forbindelsene mellom anleggene, høydeforskjeller, lyssetting, sikkerhetssoner, skjerming, totalopplevelsen av parken og hensyn til naboskapet. Det nye boligfeltet skal også tilpasses idrettsanlegget. Kommunen har myndighet til å sette opp parkering forbudt-skilt dersom trafikk og parkering i boliggater blir et problem.

Kommunestyret fatter sitt vedtak 9. april 2019. Deretter har skiklubben åtte måneder på seg til å si ja eller nei til avtalen. Denne åttemåneders-fristen er definert i avtalen.