Idrettsanlegget ved Borgen skole og Vardåsen kirke skal utvides og utvikles. Nye Drengsrud idrettspark vil bli en sentral møteplass for hele vestre Asker. Idrettsparken får en rekke fasiliteter, og blir tilrettelagt for både organisert og uorganisert aktivitet, hele året.

Asker sentrum vil vokse. Vi skal fortsatt ha et fotballstadion i sentrum, men det planlegges for at mesteparten av dagens idrettsanlegg på Føyka blir erstattet av nye boliger, forretninger, spisesteder og kontorer. Asker Skiklubbs anlegg vil da flyttes til nye Drengsrud idrettspark på Borgen, der det blir nye, moderne anlegg og bygg.

Mange muligheter på Borgen

Asker kommune har, i samarbeid med Asker Skiklubb, fått utarbeidet en mulighetsstudie for den nye idrettsparken. Mulighetsstudien er laget i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for området. Studien er utarbeidet av Gullik Gulliksen landskapsarkitekter, og viser en mulighet som finnes innenfor det aktuelle arealet på Drengsrud-jordene.

Skisse til helhetsplan, inklusive en urnelund ved Vardåsen kirke
Bilde: Gullik Gulliksen landskapsarkitekter har utarbeidet mulighetsstudien. Her er skisse til helhetsplan, inklusive en urnelund ved Vardåsen kirke. På det åpne arealet inn mot Drengsrudveien planlegges et boligfelt.

Mulighetsstudien viser at Drengsrud idrettspark kan, ved full utbygging, få følgende fasiliteter:

  • Friidrettsbane med internasjonale mål (180 x 95 meter), inkludert åtte løpebaner og 1000 sitteplasser
  • Fire fotballbaner (elleverbaner), hvorav én på 68 x 105 meter og tre på 64 x 100 meter
  • Bandybane om vinteren (kombineres med en av fotballbanene)
  • Tre eller fire sandvolleyballbaner på 23 x 60 meter (legges til skolens areal)
  • Rulleskiløype
  • Treningsareal og joggeløype for organisert og egenorganisert aktivitet
  • Start- og målområde for skirenn, orienteringsløp og terrengløp, med direkte kontakt med Vardåsen-marka
  • Klubbhus for Asker Skiklubb
  • Utendørs møteplass og park
  • Offentlige gang- og sykkelveier gjennom området, som vil knytte boligområdene, idrettsparken, skolen og nærsenteret sammen

I tillegg har kommunen planlagt å bygge ny flerbrukshall på en allerede avsatt tomt ved Borgen skole. Hallen blir en del av skolen, men kan samspille med idrettsparken, ikke minst utenom skoletiden. Hallen vil bidra til kapasitetsøkning for hallidrettene i kommunen. Kommunestyret har foreløpig stipulert utbygging av flerbrukshallen i perioden 2023-2026.

Skisse av nye Drengsrud idrettspark
Bilde: Slik kan det bli. Ny flerbrukshall for Borgen skole til høyre, klubbhus for Asker skiklubb mellom Borgen skole og Vardåsen kirke. Friidrettsstadion mellom flerbrukshall og klubbhus.

Kommunen og skiklubben forhandler om bruk og drift av idrettsparken

Hvilke anlegg og bygg som skal realiseres, og hva som skal komme på plass når, avhenger av hvilke avtaler Asker kommune og Asker Skiklubb inngår. Forhandlingene om dette er i gang, og partene ser utviklingen av idrettsparken og utviklingen av Føyka i sammenheng.

Forhandlingene vil ta tid. Den avtalen kommunen og skiklubben etter hvert forhandler seg fram til, skal til slutt behandles av både kommunens og skiklubbens styrende organer.

I forbindelse med forhandlingene ser kommunen og skiklubben også på muligheter for alternativ plassering av friidrettsstadion, klubbhus og fotballbaner, sammenliknet med den mulighetsstudien som fulgte reguleringsplanen. Dette dreier seg blant annet om å finne en optimal plassering av friidrettsstadion med tanke på vindretning, og en mulig lokalisering av et klubbhus nærmere den planlagte flerbrukshallen ved Borgen skole.

Reguleringsplanen er vedtatt

Reguleringsplanen, som omfatter både den nye idrettsparken, et boligområde og en urnelund, danner et viktig grunnlag for forhandlingene mellom kommunen og skiklubben. Forslag til reguleringsplan var ute til offentlig høring høsten 2017, og ble vedtatt av Asker kommunestyre 12. desember 2017.

Asker kommunestyre skal også vedta en reguleringsplan for kollen som ligger bak Vardåsen kirke. Dette skjer trolig i løpet av høsten 2018. Kollen skal tilrettelegges for uorganisert aktivitet, sommer og vinter.

Sentral og strategisk beliggenhet

Tomten til Drengsrud idrettspark ligger ca. 2 km vest for Asker sentrum, sentralt mellom boliger og sentrumsfunksjoner. I umiddelbar nærhet ligger Borgen skole, Asker International School, barnehage, Vardåsen kirke og Borgen nærsenter, som er under utvikling. Denne nye og allsidige møteplassen for fysisk aktivitet vil bety mye for utviklingen av Borgen, og blir en naturlig sosial arena for innbyggerne i Asker, og særlig vestre Asker.

En analyse Asplan Viak har utarbeidet for kommunen viser at dagens parkeringsanlegg ved Vardåsen kirke er tilstrekkelig for å betjene biltrafikken til idrettsparken utenom arrangementer. Mange av brukerne sykler, går eller reiser kollektivt til trening. I forbindelse med arrangementer legges det opp til sambruk med andre større parkeringsplasser i området, gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører.

3D-visualiseringer av hvordan det kan bli

Gullik Gulliksen landskapsarkitekter har laget visualiseringene nedenfor.
Modellene er laget på kort varsel til kommunestyremøtet 14. november 2017, og det er brukt en enkel terrengmodellering.

Oversikt ("flyover")

Her flyr vi over området fra skolen og fremtidig flerbrukshall, over alle banene og over den internasjonale skolen og Drengsrud gård.

Terrengvisualiseringer

Mannen går tur mellom fotballbanene i vest og fortsetter på rulleskibanen, slik at vi får et inntrykk av skråningen (og mulig sitteamfi) opp til øvre fotballbane.

Filmen starter i vest, og vi ser mot kirken. Vi beveger oss over terrengvollen som ligger mellom ny vei og fotballbane, og videre nedover mot stedet hvor rulleskibanen krysser over. Nytt boligfelt ses på venstre side med terrengvoller og skrånende terreng på høyre side av gangveien.

Filmen starter på “løperen” mellom klubbhuset og friidrettsbanen. Vi går forbi uteservering, romdannende hekk-skiver, oransje former som representerer møbleringssoner og lysegrønne felt for mulig plassering av uformelle aktiviteter. Vi fortsetter videre over på rulleskibanen opp på “Kollen” med panoramautsikt.

Vi fortsetter østover, på ny gang- og sykkelvei mellom fremtidig boligfelt og fotballbaner. Vi benytter terrenget til å skape et sitteamfi mot fotballbane/bandybane. Gangvei/rulleskibane kan sno seg igjennom terrengformer. Den gjennomgående “løperen” viser ny forbindelse mellom eksisterende boligfelt i nord til skole i sydøst. Filmen slutter med en tur opp på “Gratishaugen” og forbi friidrettsbanen.