Asker kommune har vedtatt en områdereguleringsplan for Føyka og Elvely som legger opp til å utvide Asker sentrum mot vest. Gjennomføringen av områdereguleringsplanen forutsetter at mesteparten av dagens idrettsanlegg på Føyka flyttes.

På Føyka, der idrettsanlegget og klubbhuset til Asker Skiklubb ligger i dag, er det regulert for å kunne bygge boliger, forretninger, spisesteder og kontorer

Asker kommune og Asker Skiklubb forhandler nå om å skape en ny idrettspark for skiklubben, Drengsrud idrettspark, ved Borgen skole og Vardåsen kirke.

Mange muligheter på Borgen

Forhandlingene gjennomføres av to forhandlingsutvalg med oppnevnte representanter fra henholdsvis kommunen og skiklubben. Våren 2018 fikk disse utvalgene utarbeidet en mulighetsstudie, for å vise potensialet og mulighetene i området på Borgen. Denne mulighetsstudien er nå bearbeidet videre, som en del av forhandlingene.

Forhandlingsutvalgene mener at denne bearbeidede mulighetsstudien viser spennende og fremtidsrettede løsninger for idrettsparken. De er enige om at disse overordnede skissene er et godt og fornuftig utgangspunkt for videre detaljplanlegging.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, alternativ 1 med klubbhus ved idrettshall
Alternativ 1 i mulighetsstudien, der klubbhus for skiklubben er plassert sammen med ny idrettshall
Terje Grønmo arkitekter AS
Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, alternativ 2
Alternativ 2 i mulighetsstudien viser klubbhus for skiklubben i forbindelse med friidrettsbanen
Terje Grønmo arkitekter AS

Den oppdaterte mulighetsstudien viser at Drengsrud idrettspark kan få:

 • Friidrettsbane med åtte løpebaner, og tribuner
 • Innendørs 100 meter løpebane
 • En 11-er fotballbane på 68x105 meter, med undervarme og som skal vinterbrøytes
 • To 11-er fotballbaner på 64x100 meter, som også kan brukes som utgangspunkt for skirenn og o-løp
 • En fotball- og bandybane på 68x105 meter, som kan deles i to 7-er fotballbaner om sommeren
 • To sandhåndballbaner
 • Fem sandvolleyballbaner
 • Rulleskileikområde
 • Rulleskiløype på 1,3 km
 • To hoppbakker
 • Flerbrukshall med to håndballbaner
 • Klubbhus for Asker Skiklubb
 • Utendørs møteplass og torg
 • Offentlige gang- og sykkelveier gjennom området, som vil knytte boligområdene, idrettsparken, skolen og nærsenteret sammen.

Kommunen planlegger å bygge den nye flerbrukshallen på en allerede avsatt tomt ved Borgen skole. Hallen blir en del av skolen, men kan samspille med idrettsparken, ikke minst utenom skoletiden. Hallen vil bidra til kapasitetsøkning for hallidrettene i kommunen. Mulighetsstudien viser at det er rom for en hall med to håndballbaner.

Kommunen og skiklubben forhandler

En ny idrettspark skal finansieres av salget av Føyka. Forhandlingene om en avtale for salg av tomten på Føyka, og ansvar for utvikling og drift av Drengsrud idrettspark, er ikke endelig avsluttet. Som en del av forhandlingene har forhandlingsutvalgene sett på inntekter og utgifter, og funnet at det er god økonomi i prosjektet. Det er kommunens og skiklubbens styrende organer som til sist må vedta avtalen. 

Reguleringsplanen er vedtatt

Reguleringsplanen, som omfatter både den nye idrettsparken, et boligområde og en urnelund, danner et viktig grunnlag for forhandlingene mellom kommunen og skiklubben. Forslag til reguleringsplan var ute til offentlig høring høsten 2017, og ble vedtatt av Asker kommunestyre 12. desember 2017.

Asker kommunestyre har også vedtatt en reguleringsplan for kollen som ligger bak Vardåsen kirke. Se sakspapirer fra møtet 29. januar 2019 (sak 0010/19). Denne kollen skal tilrettelegges for uorganisert aktivitet, sommer og vinter. Mulighetsstudien viser at dette kan bli et område for skileik, med en rulleskiløype på om lag 1,3 km, samt to hoppbakker i terrenget, med lys.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, vinter
Slik kan Drengsrud idrettspark bli vinterstid
Terje Grønmo arkitekter AS

Sentral og strategisk beliggenhet

Tomten til Drengsrud idrettspark ligger omlag 2 km vest for Asker sentrum, sentralt mellom boliger og sentrumsfunksjoner. I umiddelbar nærhet ligger Borgen skole, Asker International School, barnehage, Vardåsen kirke og Borgen nærsenter, som er under utvikling. 

I forbindelse med den nye planen er det vist en utvidelse av parkeringskapasiteten fra 159 til 240 plasser. Ved arrangementer legges det opp til sambruk med andre større parkeringsplasser i området, gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører.