Asker kommune har en rekke strategier og planer, fra kommuneplanen, som er det øverste styringsdokumentet, til temaplaner innen de ulike tjenesteområdene.

Vi har en planstrategi som legger føringer for kommunens planarbeid. Den omhandler politisk vedtatte samfunnsplaner, og de mest omfattende arealplanene: Kommunal planstrategi 2016-2019.  

Samfunnsplaner

De mest omfattende arealplanene