Anskaffelsene utgjør en stor del av kommunens totale utgifter. Om lag en tredjedel av kommunens samlede utgifter består av anskaffelser.

En anskaffelse kan for kommunen defineres som all ressursbruk som ikke løses ved direkte lønnet arbeid, kommunale tilskudd eller ren frivillig innsats. Å iverksette kommunens handlingsprogram/budsjett og å følge opp kommunestyrets vedtak innebærer ofte at det må gjennomføres en eller flere anskaffelser.

Anskaffelser er ikke en direkte kjerneoppgave for kommunal virksomhet, men er en forutsetning for virksomhetens drift og måloppnåelse. Å tilrettelegge for en god anskaffelsesfunksjon som ivaretar alle fastlagte krav er derfor av stor strategisk betydning for hele kommunen.

Anskaffelsesstrategi 2012-2015 (PDF)