Asker kommune er imot alle former for korrupsjon. Hensikten med denne handlingsplanen er å forebygge og gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon.

Kommunens plan- og styringssystem, organisasjonsstruktur, arbeidsgiverpolitisk plattform og felles ledelsessystem er forutsetninger for å arbeide systematisk også innenfor etikk og antikorrupsjon.

Det er et potensiale for ytterligere å styrke det systematiske arbeidet med etikk og antikorrupsjon, både på ledernivå og i den tjenesteproduserende delen av organisasjonen. Vi skal derfor videreføre og videreutvikle det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i organisasjonen, blant annet gjennom implementering av etiske retningslinjer og denne handlingsplanen mot korrupsjon.

Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på tvers av og innen enheter og fagområder, og involvere både folkevalgte, ledere og medarbeidere. Resultatet av
arbeidet viser seg i folkevalgtes, lederes og medarbeideres møte med kollegaer, brukere, innbyggere og samfunnet for øvrig.

Handlingsplan mot korrupsjon (PDF)