Asker kommunes kommunikasjon skal være lett å forstå og bidrar til dialog og medvirkning.

Målet med kommunikasjonsstrategien er å sikre helhet og sammenheng i kommunens kommunikasjonsarbeid og bidra til at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel i Asker kommune. Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte.

Kommunikasjonsplakat for Asker kommune

Mål:

Asker kommunes kommunikasjon er lett å forstå og bidrar til dialog og medvirkning

Jeg skal kommunisere på en måte som er:

  • tilpasset målgruppen - jeg er ansvarlig for at budskapet blir forstått
  • inkluderende for alle uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse og kulturell bakgrunn
  • aktiv og i forkant
  • helhetlig for mottakeren uavhengig av hvordan kommunen er organisert

Asker kommunes kommunikasjon skal støtte opp under visjonen: Mulighetenes kommune.

All vår kommunikasjon skal kjennetegnes av våre verdier: åpenhettroverdighet og gjensidig respekt.

God kommunikasjon starter med den enkelte medarbeider.

Strategisk kommunikasjon 2015-2020

De overordnede prinsippene for Asker kommunes kommunikasjon er nedfelt i gjeldende kommunikasjonsstrategi.

Da det i juni 2016 ble klart at kommunene Asker, Hurum og Røyken skulle slå seg sammen, ble det laget en egen kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge nye Asker kommune fram til 1.1.2020.

De tre kommunene Asker, Hurum, Røyken skal sammen - gjennom et etablert kommunikasjonsprosjekt - planlegge for et aktivt, helhetlig, strategisk og fremtidsrettet kommunikasjonsarbeid organisert på en hensiktsmessig måte i nye Asker. 

Dette innebærer blant annet å:

  • utvikle en intern, sosial og digital samhandlingsløsning for ansatte i de tre kommunene og etter hvert i nye Asker.
  • utvikle nye, helhetlige innbyggerrettede nettsider med digitale innbyggertjenester for nye Asker.
  • forberede for og få på plass en helhetlig, fremtidsrettet kommunikasjonsstrategi for nye Asker.
  • utarbeide forslag til organisering av kommunikasjonsarbeidet i nye Asker.