Planstrategien legger føringene for kommunens planarbeid. Den omhandler politisk vedtatte samfunnsplaner, og de mest omfattende arealplanene.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019, med planprogram for revisjon av kommuneplan i møte 8.november 2016, se protokoll.

Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016 - 2019

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 122/16

Etter avgjørelsen om at Hurum, Røyken og Asker skal slå seg sammen til én ny kommune fra 1. januar 2020, ønsket kommunestyret en ny gjennomgang av listen over planer som var planlagt utarbeidet eller revidert fram til 2019. Kommunestyret vedtok en revidert planstrategi i april 2017