De strategiske planene for helse- og omsorgsområdet skal belyse viktige utviklingstrekk og fremtidige utfordringer for tjenesteområdet og beskrive alternative strategier og veivalg. Planene skal gi et godt grunnlag for politiske og administrative beslutninger.

Planen fastlegger mål, strategier og prioriteringer i utvikling av tjenester innen disse strategiske satsningsområdene:

  • Forebyggende helsetjenester - Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet.
  • Helse og omsorgstjenester, herunder tjenester av sosialfaglig karakter - Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene med et «Medisinsk senter» som hovedbase
  • Aktiv brukerrolle - Fremme aktiv brukerrolle fra tidlig alder
  • Kvalitet og kunnskap, herunder IKT og Velferdsteknologi - Sikre faglig kvalitet, kompetanse og innovasjon
  • Arbeidskraft og kompetansebehov - Sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse

Helse og omsorg - strategi 2020 (PDF)