Det overordnede målet med habilitering og rehabilitering er å styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, samt å forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.

Med utgangspunkt i nasjonale og kommunale føringer angir denne temaplanen retning og mål for utvikling av habilitering - og rehabiliteringstjenesten i Asker kommune, og viser sentrale satsingsområder som må legges til grunn for å nå målene.

Planens formål er å kartlegge og beskrive dagens tjenester, analysere framtidige behov og definere mål og tiltak for nødvendig tjenesteutvikling, som understøtter selvhjulpenhet og verdighet, i perioden 2018 – 2020. Planen skal bidra til videre helhetstenkning innen habilitering - og rehabiliteringsfeltet i kommunen, og sikre en fortsatt forsvarlig dimensjonering og god kvalitet på tjenesten.

Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 (PDF)