Psykiske plager og lidelser er en av de største helseutfordringene her i landet. Psykisk helse- og rusarbeid er viktige satsningsområder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden fremover. Det forventes at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i  2020. En av hovedoppgavene de kommende årene vil derfor være å redusere angst, depresjon og rusmiddelproblem for å sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og en redusert totalbelastning for samfunnet.

Samhandlingsreformens intensjoner om forebygging og tidlig intervensjon som virkemiddel forutsetter styrking og videreutvikling av dagens tjenester. Hovedinnsatsen innen psykisk helse er i  dag rettet inn mot brukere med lavt funksjonsnivå og alvorlig psykose- problematikk. Rustjenesten har hovedfokus på unge og på rusavhengige med behov for oppfølging i bolig. Det er lite fokus på andre grupper tidlig i sin russykdom.

Tjenestens hovedoppdrag er både å bidra til bedre levekår for personer som har et rusmiddel – eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Pårørende, være seg barn og/eller voksne skal sikres nødvendig støtte og avlastning.

For å imøtekomme intensjonen om «før – i stedet for og etter» sykehusinnleggelse er det nødvendig å innrette tjenestene slik at de er tilgjengelige i en tidlig sykdomsfase, umiddelbart etter sykehusopphold og gjennom hele døgnet. Det er nødvendig i større grad å rette oppmerksomhet mot tidlig intervensjon i forhold til lidelser som depresjon og angst. Aktivt informasjonsarbeid og tilgjengelige tjenester er sentrale suksessfaktorer i arbeidet.

Denne temaplanen er en handlingsrettet plan basert på de overordnede strategiene i Helse og omsorg, Strategi 2020. Temaplanen skal sikre en helhetlig satsning på arbeidet med å utvikle tjenester til mennesker med psykisk lidelser og mennesker med rusavhengighet.

Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 (PDF)