Velferdsteknologi er på full fart inn i omsorgstjenestene både i forvaltningen og som støtte for brukerne. Den bidrar til løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen.

Teknologien skal ikke erstatte eller redusere den menneskelige kontakten, men skal frigjøre tid for de som bistår med hjelp. Utviklingen de neste tiårene, hvor en får stadig færre hjelpere til flere brukere og nye brukergrupper, gjør det nødvendig å tenke nytt.

I dag er det en naturlig del av hverdagen å omgi seg med teknologi, i form av mobiltelefon, nettbrett og PC. Vi har etter hvert en oppvoksende generasjon som ikke kjenner til en hverdag uten bruk av teknologi. For den godt voksne generasjonen er også teknologien blitt en del av hverdagslivet.

Barnehager, skoler og Seniorsentre er viktige premissleverandører for kunnskapsformidling og bruk av datateknologi og nettvettbruk. Ved å ta i bruk teknologiske hjelpemidler som en del av opplæringen for barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan det hjelpe disse barna til en bedre og mer selvstendig hverdag.

Den teknologiske utviklingen skjer raskt og det er viktig at kommunen som aktør og bruker er med i denne utviklingen. Omsorgstjenestene har et stort potensiale for å ta i bruk tilgjengelig teknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre mulighet til å klare seg selv i hverdagen, tilsyn og pleie og teknisk støtte til kommunikasjon, administrasjon og forvaltning som frigjør mer tid til direkte brukerkontakt.

Vi står nå på terskelen til å ta i bruk ny teknologi på nye bruksområder innen helse- og omsorgssektoren og vi har en unik mulighet til å utvikle løsninger som gir nye muligheter.

En viktig forutsetning for å lykkes med denne utviklingen blir å styrke de ansattes kompetanse både i bruk og i fagkritiske holdninger.

Temaplan Velferdsteknologi 2014-2020