Asker kommune arbeider målrettet med å utvikle en tjeneste med fokus på likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltagelse og integrering. 

Målet er at det skal være godt å bo i Asker i alle livssituasjoner. Tjenestene skal støtte opp under prinsipper om selvstendighet, uavhengighet og innflytelse over eget liv, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i overgangen mellom hjem, barnehage, skole, egen bolig, aktivitet/arbeid. Målet om en sammenheng i tjenestene fordrer systematisk og løpende samarbeid gjennom hele livsløpet og gjensidig kompetanseoverføring mellom tjenestene.

Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne og med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Temaplan 2016-2019 (PDF)