Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2028 (KIF-planen) har som mål at alle innbyggerne i Asker skal ha muligheter til fysisk aktivitet i alle faser av livet.

Den enkelte skal kunne finne aktiviteter å delta i, uavhengig av funksjonsnivå. Planens slagord Bli med ut, ut og lek, så kan du bli supersprek er vedtatt av De Unges Kommunestyre.

Formålet med planen er å definere Askers målsettinger for arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Den fastsetter planer og behov for anlegg og sikring av arealer for idrett, nærmiljøaktiviteter og friluftsliv.

Planen har et langsiktig perspektiv fra 2016 til 2028. Planen er ikke juridisk bindende, men skal gi kommunestyret føringer i forbindelse med behandling av kommende handlingsprogram og kommuneplaner, og den ivaretar det lovpålagte grunnlaget for å få tildelt spillemidler.

KIF-planen har fire innsatsområder med hvert sitt tilhørende hovedmål:

 • Hverdagsaktivitet.
  Hovedmål: Innbyggerne i Asker skal bevege seg mer i hverdagen. 
 • Egenorganisert aktivitet.
  Hovedmål: Innbyggerne i Asker har mulighet til friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet i nærheten av der de bor. 
 • Inkludering.
  Hovedmål: Alle innbyggere i Asker har mulighet til bevegelsesglede på sine premisser. 
 • Idrett.
  Hovedmål: Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv befolkning i Asker. 

KIF-planen er for alle Askers innbyggere. Medborgerskap, samskaping og samhandling mellom ulike aktører er en viktig forutsetning for å lykkes med å gjennomføre strategiene og tiltakene i KIF-planen. Samarbeidet kan være både internt i Asker kommune og mellom frivillige organisasjoner og kommune.

Lag og foreninger og andre kan også på selvstendig grunnlag samarbeide om eller iverksette noen av tiltakene i planen, med eller uten kommunale midler.

Planen inneholder fire dokumenter: