Kulturplan 2016-2026

Formålet med denne planen er å gi kommunens kulturarbeid en retning som er i samsvar med Asker kommunes kommuneplan for 2014-2026.

Plan for kulturhuset og kulturarenaer

Asker kommune har satset stort på kulturarenaene i Asker sentrum. Kommuneplanens satsing på tettstedene Heggedal, Vollen, Holmen og Dikemark innebærer at også disse tettstedene bør ha gode arenaer for kulturelle opplevelser.

Plan for Asker bibliotek 2015-2026

Biblioteket må rustes slik at det også i fremtiden kan ivareta biblioteklovens krav, innfri bibliotekloven og kommunale målsettinger på ulike felt og tilfredsstille brukernes rimelige forventninger.

Strategisk plan for visuell kunst 2014–2017

I mange år har det vært et politisk mål for Asker kommune å gi den visuelle kunsten en sentral plass. Hensikten med kommunens politikk på dette feltet er å medvirke til at vi fortsetter å være en kunst- og kulturkommune. Dette gjøres best gjennom at det kunstfaglige virke får utvikle seg og markere seg i vår samtid.

Museumsplan 2014-2018

Asker kommune er, i likhet med alle andre kommuner i Akershus, oppfordret av fylkeskommunen til å utforme en kommunal museumspolitikk med tydelig forankring i kommunens planer og virksomhet for øvrig.

Kulturminneplanen 2016 - 2020

Kulturminneplanen er en plan for hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Asker. Den beskriver sentrale trekk i Askers historiske utvikling, og gir en oversikt over verneverdiene som er viktige å ta vare på.

Kulturarenaplan 2016

På bakgrunn av de prioriterte punktene fra Kulturplanen for 2016 - 2020, ble det vedtatt i komite for teknikk, kultur og fritid i møte 14. januar 2016 at det skulle utarbeides en Kulturarenaplan.

Temaplan Asker kulturskole 2017 - 2020

Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 skal peke på en ønsket utvikling for Asker kulturskole. Samtidig må den gi en god beskrivelse av dagens status i Asker kulturskole, inkludert skolens styrker, svakheter og muligheter.