Formålet med denne planen er å gi kommunens kulturarbeid en retning som er i samsvar med Asker kommunes kommuneplan for 2014-2026.

Last ned full versjon av Kulturplan 2016-2026, med grunnlagsinformasjon (PDF).

Kulturplan: Prioriterte områder 2016-2020

Last ned brosjyreversjon av Kulturplan: Prioriterte områder 2016-2020 (PDF).

Kulturplanen har et langsiktig perspektiv på 10 år og vil bli fulgt opp i kommunens handlingsprogram. Handlingsprogrammet rulleres årlig sammen med kommunens økonomiplan. En prioritert tiltaksliste for kommende 4 år legges fram sammen med rådmannens økonomiplanforslag for de samme årene.

Idrett og fysisk aktivitet regnes vanligvis med i det utvidete kulturbegrepet, men har i Asker sitt eget planverk og en egen kommunal plan.

Prioriterte temaer for kulturarbeidet

Det er seks temaer for kulturarbeidet i Asker som peker seg ut og som blir prioritert:

 • Arenaer for kulturutøvelse
 • Barn og unge
 • Frivillighet og folkehelse
 • Inkludering og mangfold
 • Kommunal organisering
 • Profesjonelt kunst- og kulturarbeid

Arenaer for kulturutøvelse

For å få et aktivt lokalmiljø må vi ha anlegg der folk kan være aktive og som svarer til aktivitetenes behov. Med tilgang til egnede lokaler kan utøverne bruke mer krefter på aktiviteten, og mindre på å lete etter ”husvære”.

Tiltak:

Utarbeide en kulturarenaplan for kulturlivets samlede behov for lokale scener,øvingslokaler og lagre, sentralt og lokalt, i takt med befolkningsveksten. Musikkorpsenes behov må få særlig oppmerksomhet med fastsatte krav til standard i henhold til «NS 8178, standard for musikklokaler til øving og framføring». Kulturarenaplanen skal vise:

 • Hvilke lokaler er i bruk, hvilken forfatning de er i og hva de egner seg til.
 • Behov for nye anlegg.
 • Behov for aktivitetsanlegg i lokalsentrene som skal fungere som møteplasser med rom for eksempelvis øving, framføring og lager, livssynsnøytrale seremonirom og forsamling, kurs og møter.
 • Legge til rette for egnede lokaler for kulturaktivitet utenfor skoletiden ved bygging og ombygging av skoler.

Barn og unge

At barn og unge får delta i og oppleve kunst og kultur tidlig, bidrar til deres livskvalitet også senere i livet. Barn lærer allerede fra livets begynnelse å utrykke seg gjennom de estetiske språkene. Kunst og kultur har positive effekter for barn og unges selvtillit og kulturelle identitet. Barn og unge må tilbys kvalitet.

Tiltak:

 • Gi alle barn ved SFO-ene minst ett gratis kurs/opplæringstilbud innen kultur hvert semester.
 • Gi alle barnehager minst ett «Den Kulturelle Skolesekken»-tilbud hvert år.
 • Legge til rette for at unge talenter får utfordringer i det lokale kulturlivet.
 • Gi alle barn og unge minst en kulturopplevelse i kulturhuset, bibliotekene, museene, galleriene og-/eller kulturskolen hvert år.

Frivillighet og folkehelse

I Asker er en høy andel av befolkningen aktive og har mye å bidra med. Det er behov for å arbeide mer med informasjon og nettverksbygging. Frivillig aktivitet gir mennesker muligheter til å bruke sine evner og sin kompetanse. Kunst og kultur får egenverdi for den enkelte når den oppleves, samtidig har det verdi gjennom at vi er til stede sammen, som publikum eller som utøvere. Kultur er en viktig del av folkehelsen.

Tiltak:

 • Etablere et kulturens brukertorg i kulturhuset skal gi samlet informasjon, oversikt over kulturaktiviteter, booking av lokaler i hele kommunen, tilskuddsordninger, opplæringstilbud med mer.
 • Styrke Den Kulturelle Spaserstokken og sørge for et profesjonelt formidlet kulturtilbud til eldre som ikke har anledning til å benytte seg av det ordinære kulturtilbudet i kommunen.

Inkludering og mangfold

Kulturaktiviteter er inkluderende og et positivt virkemiddel i inkluderingsarbeidet. Inkludering gjelder både innvandrere med annen kulturbakgrunn, innflyttere fra andre deler av Norge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre grupper.

Tiltak:

 • Bidra til at alle som flytter til Asker skal få kjennskap til kulturtilbudene.
 • Stimulere til større deltagelse fra utøvere med flerkulturell bakgrunn.

Kommunal organisering

I Asker er det tradisjon for dialog og godt samspill mellom kommunen, nærings- og kulturlivet. For å tilrettelegge tjenestene best mulig skal Asker kommune ha en enkel og lett tilgjengelig organisering av kulturarbeidet.

Tiltak:

Evaluere organiseringen av kulturarbeidet, med utgangspunkt i innbyggerbehovene, og foreslå løsninger for:

 • bedre koordinering av de kommunale kulturtjenestene
 • enklere møtepunkter mellom kulturlivet og de kommunale tjenestene
 • riktig ressursbruk og prioriteringer
 • god ledelse, utvikling og strategi

Profesjonelt kunst- og kulturarbeid

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er en viktig del av den kulturelle kapitalen i Asker som må foredles og brukes. I et samfunn med  interaksjon på tvers av miljøer og fagprofesjoner, vil et kreativt og innovativt kulturliv stimulere andre deler av samfunnslivet.

Tiltak:

 • Etablere atelierer og produksjonslokaler, til forutsigbare leiepriser, og lokaler til «Artist in Residence», for eksempel på Dikemark eller Sem gård, som regionalt senter for kunst og kulturproduksjon.
 • Fremme Trafo Kunsthall som regionalt fyrtårn for kunstformidling overfor Akershus fylkeskommune.