Asker kommune har satset stort på kulturarenaene i Asker sentrum. Kommuneplanens satsing på tettstedene Heggedal, Vollen, Holmen og Dikemark innebærer at også disse tettstedene bør ha gode arenaer for kulturelle opplevelser.

Denne planen ser på stimuleringsmåter for økte kulturelle opplevelser i alle kommunens etablerte og planlagte tettsteder, etablerte kulturarenaer, potensielle nye kulturarenaer, samt hvordan disse kan fylles med aktivitet.

Planen ble behandlet av Asker kommunestyre 10. juni 2014. (Sak 0079/14).

Følgende ble vedtatt av Asker kommunestyre:

1. Kulturhuset utvikles etter følgende langsiktige strategi:

  • Kulturhusets lokaler skal først og fremst benyttes som fremføringsarena for profesjonell og frivillig kulturutøvelse.
  • Kulturhuset som organisasjon utvikles videre til også å ivareta produksjoner/arrangementer på lokale kulturarenaer som et ledd i tettstedsutviklingen.
  • Kulturhusets organisasjon utvikles til å bistå frivillige organisasjoner i deres produksjon/arrangementsvirksomhet.
  • Utleide arealer i Kulturhusets 4. og 5. etasje søkes på sikt disponert til kulturskolen og lokale kulturnæringer. Dette ses i sammenheng med utviklingen på Føyka.
  • Tiltakene vurderes innarbeidet i handlingsprogrammet.

2. Følgende tiltak vurderes også innarbeidet i handlingsprogrammet:

  • Tiltakslisten med bygningsmessige utbedringer for en mer effektiv drift.
  • Vedlikeholdsmidler til inventar og teknisk utstyr til kulturhuset, Radar og biblioteket.

3. Det etablerte prisnivået for leie av lokaler i Asker kulturhus videreføres, hvor de frivillige kulturorganisasjonene kan søke arrangementsstøtte. Det etableres faste møtefora for opplæring og erfaringsutveksling mellom Kulturhuset og de frivillige kulturorganisasjonene.

Sammenheng mellom Asker sentrum og tettstedene

Asker sentrum er og vil fortsatt være det største tettstedet i Asker kommune og er et aktivt og velfungerende sentrum. Her finnes kommunale servicetilbud og handels- og servicenæringer, et kulturhus med både bibliotek og kino. Sentrum er et betydelig kommunikasjonsknutepunkt også for omliggende kommuner, og avstandene fra ytterpunktene i kommunen er overkommelige.

Arbeidet med kulturarenaer sees i sammenheng med utviklingen av Heggedal sentrum og etableringen av et innbyggertorg der. Det er viktig at også de lokale nærsentrene har funksjoner som gjør det attraktiv å bo der, og i et folkehelseøyemed er det ønskelig at det også skal skje ting i nærmiljøet der folk bor.

Asker kulturhus har verdifull og nyttig kompetanse og kan være motivator og bidragsyter til å skape aktivitet rundt på de lokale arenaene. Det kan være booking av artister til arenaene, markedsføringsbistand, teknisk bistand og koordinering. Dette samarbeidet med lokale arrangører og næringsliv vil stimulere til å fylle kommunens etablerte og planlagte tettsteder med engasjement og kulturaktivitet.

Kulturhusets rolle

Asker kulturhus skal også i fremtiden være den store og profesjonelle arenaen for kulturvisninger i Asker kommune. Kulturhuset ligger sentralt plassert, er universelt utformet og har meget god tilgjengelighet. 

I handlingsprogrammet 2014-2017 er det vedtatt at kulturhuset først og fremst skal være hovedscene og fellesarena for kulturelle opplevelser i profesjonelt format. Kulturhusets profesjonelle kulturprogram er av høy kvalitet og bidrar til at kulturhuset er en viktig møteplass. Denne utredningen skal se på om kulturhusets profesjonelle kompetanse vil kunne benyttes til å inspirere til deltakelse og økte kulturopplevelser også i tettstedene, og om hele Asker kulturhus skal benyttes til kulturformål. 

Et viktig strategisk grep kan være å flytte kulturskolen til Asker kulturhus. Muligheter og konsekvenser av et slikt valg vil bli utredet. Det ligger også et potensiale i mer kreativ bruk av kulturhusets fasader og uteområder. Formålet må være å skape et enda mer levende, visuelt synlig og aktivt bygg som fremmer fantasien og som gjennom hele året bidrar til gode opplevelser og positiv lek og bevegelse.

Fysiske utbedringer av kulturhuset

I 2009 satte komité for teknikk, kultur og fritid ned et ad-hoc utvalg for å se på en videre utvikling av kulturhuset. Arbeidet resulterte i en prioritert tiltaksliste med tekniske utbedringer for å legge forholdene bedre til rette for en effektiv drift av huset. Mange av tiltakene er gjennomført, mens noen gjenstår.

Prioritert liste over fremtidige fysiske utbedringer av kulturhuset:

  1. For å vitalisere kulturhuset og Asker sentrum er det et sterkt ønske både fra det frivillige kulturliv, Asker sentrum og Asker kulturhus at det etableres en utescene i Asker sentrum. Denne foreslås etablert i tilknytning til Asker kulturhus. Det er utarbeidet et forslag til en ny scene plassert i front av kulturhuset ut mot Bakerløkka, og dette tiltaket er høyest prioritert i forhold til fremtidige utbedringer av kulturhuset.
  2. For å effektivisere driften i kulturhuset ytterligere er det behov for å etablere en vareheis som kan betjene samtlige etasjer i kulturhuset. Levering av varer og retur av søppel til og fra Asker kino skjer i dag gjennom husets åpne vestibyler som benyttes til arrangement og pausearealer under arrangement.
  3. Kulturhuset ble bygget med svært lite lager kapasitet til inventar og teknisk utstyr. Dette gjør at utstyr som benyttes daglig er lagret i upraktiske lokaler rundt omkring i hele huset. Større og bedre lager lokaler i tilknytning til kulturhusets saler vil føre til en mer effektiv drift av huset og tilrettelegging av lagerkapasiteten søkes utbedret og innarbeidet i utredning om flytting av kulturskolen til Asker kulturhus.

Fremtidige driftsrelaterte utbedringer i kulturhuset

Kulturhuset, biblioteket og Radar har et årlig besøk på rundt 1,5 - 2 millioner og slitasjen på inventar er enorm. Flerbruk av lokalene gir en enorm slitasje på bord og stoler som stables ut og inn daglig. I tillegg må det tekniske utstyret til enhver tid være i orden og også på denne arenaen går utviklingen fort. Dersom Asker kulturhus skal være interessant å besøke for profesjonelle artister må salene tilfredsstille et visst teknisk nivå. De frivillige organisasjonene forventer like godt utstyrte saler som de profesjonelle artistene. En årlig budsjettavsetning til inventar og utstyr til hele huset søkes innearbeidet i handlingsprogrammet.

De frivilliges mulighet for bruk av kulturhuset

Frivillighetsmeldingen sier at det skal være enkelt å være frivillig i Asker. I Asker er det frivillige kulturlivet rikt, og det er stor etterspørsel etter lokaler i kulturhuset. Kulturhuset er et knapphetsgode som skal fordeles mellom ulike aktører. Etterspørselen etter lokaler i huset må reguleres, og det er naturlig at dette gjøres ved at brukerne av huset betaler for sin bruk av huset. De frivillige organisasjonene betaler i dag en subsidiert leie for bruk av lokaler i Asker kulturhus.

Prisnivået for de frivillige kulturorganisasjonene er lavt og til dels lavere enn leie av tilsvarende lokaler i kulturhus i nabokommuner. De frivillige kulturorganisasjonene oppfatter prislisten som kompleks og vanskelig å forstå, og tilbakemeldingene er at det er for dyrt å leie lokaler i kulturhuset.

Kulturorganisasjonene har også mulighet til å søke arrangementsstøtte eller underskuddsgaranti gjennom kommunens tilskuddsordninger når de skal ha en konsert eller forestilling i Asker kulturhus. Kommunens tilskuddsordning/arrangementsstøtte gir kulturorganisasjoner mulighet til å få dekket inntil 50 % av utgiftene knyttet til arrangementet. Dette benyttes i varierende utstrekning i dag. 

I handlingsprogrammet 2014-2017 er det vedtatt at det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til scener for fremføringer, opptredener og presentasjoner. Øvelser og forberedelser bør i større grad legges til andre lokaler på grunn av kapasitet, prisnivå og forventet leieinntekt. Prissystemet ved utleie av kommunale kulturlokaler vurderes kontinuerlig og individuelt på grunn av skiftende marked og skiftende behov. En eventuell ytterligere subsidiering av husleien bør primært gjøres ved å øke tilskuddene til frivillige kulturorganisasjoner som opptrer i Asker kulturhus. 

Kulturhuset er et knapphetsgode og etterspørselen etter å leie lokaler i huset er stor. Asker kulturhus hadde i 2013 husleieinntekter på 2,3 millioner. I underkant av 1 million av de samlede leieinntektene kommer fra frivillige kulturorganisasjoner. Dersom prisnivået til de frivillige kulturorganisasjonene vurderes redusert må kulturhusets inntektskrav nedjusteres. Det er grunn til å forvente at etterspørselen etter å leie lokaler øker og videre at behovet for teknisk utstyr og teknisk kompetanse vil øke utover dagens nivå. Konsekvenser av en nedjustering av prisnivået til frivillige kulturorganisasjoner vil derfor både resultere i et lavere inntektsnivå samt øke behovet for teknisk utstyr og teknisk kompetanse. Andre leietakere i kulturhuset vil nødvendigvis fortrenges til fordel for de frivillige kulturorganisasjonene. Det kan forventes at dette vil resultere i ytterligere reduksjon i inntektsnivået da andre kunder (næringskunder) betaler en betraktelig høyere pris enn kulturorganisasjoner. 

I dialog med ulike brukere av Asker kulturhus gis det tilbakemelding om at det er ønskelig at Asker kulturhus gis en rolle som bistandsyter til de lokale arenaene og til kulturorganisasjonene. Det kan være booking av artister til arenaene, markedsføringsbistand, teknisk bistand og koordinering. Booking av alle lokaler og scener i kulturhuset og uteområdene tilknyttet kulturhuset kan tilbakeføres til kulturhuset slik at leietakere har en kanal å henvende seg til. 

Kartlegging av egnede kulturlokaler til fremføringer, opptredener og presentasjoner i Asker kommune inngår som en del av den kommende kulturplanen. Venskaben er et populært lokale for kulturorganisasjonene og benyttes i dag til både øvelser og fremføring av mindre forestillinger. Venskaben har behov for oppgraderinger av inventar og utstyr samt tilrettelegging for universell utforming. Venskaben vil inngå i vurderingen i kommende kulturplan. 

Det anbefales at dagens prisnivå videreføres. Videre etableres det et fast fora for dialog mellom Asker kommune, Asker kulturhus og de frivillige organisasjonene der det informeres om tilskuddsordninger, arrangørstøtte, leiepriser og betingelser. Videre vil kulturhuset kunne bidra med opplæring i markedsføring og bruk av kulturkalenderen (kulturasker.no). Den høye turnover-en i frivillige kulturorganisasjoner gir et stort behov for kontinuerlig informasjon, opplæring, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. 

Det etableres en stillingsressurs som i samarbeid med lokale arrangører skal bidra til å fylle kommunens etablerte og planlagte tettsteder med kulturaktivitet, samt være rådgiver for det frivillige kulturliv i deres arrangementsvirksomhet og bistå ved Asker kommunes egne arrangementer.

For fullstendig oversikt over strategisk utviklingsplan for kulturhuset og kulturarenaer i Asker, se saksdokumentene fra kommunestyrets behandling av planen i møtet 10. juni 2014.