I mange år har det vært et politisk mål for Asker kommune å gi den visuelle kunsten en sentral plass. Hensikten med kommunens politikk på dette feltet er å medvirke til at vi fortsetter å være en kunst- og kulturkommune. Dette gjøres best gjennom at det kunstfaglige virke får utvikle seg og markere seg i vår samtid.

Strategisk plan for visuell kunst 2014–2017 (PDF)

Forord

Asker har markert seg som en kunstkommune gjennom mange år. En betydelig del av Askers historie og kulturelle identitet er knyttet til miljøet i kunstnerdalen på Hvalstad på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Vi har også i dag mange billedkunstnere bosatt i kommunen, som er aktive i utstillingssammenhenger, på Galleri Trafo, i Det Gule Huset på Holmen, i lokalene til Asker kunstforening i kulturhuset, på Asker kunstfagskole i Heggedal og i kunstprosjektet Kunst rett Vest.

Asker kommune har ført en offensiv og langsiktig kunstpolitikk gjennom mange år, med innkjøps- og utsmykningsordninger, formidlingsvirksomhet, og med tilskudd til frivillige og private formidlingstiltak.

Faktisk, og dette er det ikke alle som vet, har Asker kommune en samling av samtidskunst som består av over tusen arbeider. Dette er hovedsakelig billedkunst, men også noe kunsthåndverk, og en stor andel av samlingen er utsmykningsarbeider i kommunens enkelte bygg. Felles for hele samlingen er at verkene er kjøpt inn på grunnlag av kunstnerisk kvalitet og at de skal gi et representativt inntrykk av samtidskunst, med vekt på Asker-kunstnere.

Strategisk plan for visuell kunst 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2013. Denne planen beskriver mål og tiltak som skal ligge til grunn for det videre arbeidet for vedlikehold og forvaltning av kommunens kunstsamling, kunstformidling og innkjøpsordning.

Det er et mål for Asker kommune å fortsette å gi den visuelle kunsten en sentral plass, for å medvirke til at Asker fortsetter å utmerke seg som en kunst- og kulturkommune i særstilling i landssammenheng. Da er det viktig at det kunstfaglige virke får utvikle seg og markere seg i vår samtid.

Kunstnerisk mangfold er en verdi i seg selv. Mangfoldet skaper et forskjelligartet tilbud til innbyggerne og er med på å berike den enkeltes liv og helse. Kreativitet og inspirasjon skaper også potensiale for utvikling og nytenkning, og dette er igjen viktig for morgendagens innbyggere.

Lene W. Conradi
Ordfører

Strategisk plan for visuell kunst 2014–2017, vedtatt i kommunestyret 10. september 2013

Kulturkommunen Asker

Asker kommune har per 2013 rundt 58 000 innbyggere. Asker vokser som del av en voksende hovedstadsregion og en forventer at innbyggertallet de nærmeste 20 årene vil øke opp mot 70 000.

Asker kommune har hatt en offensiv og langsiktig politikk for visuell kunst gjennom mange år som få kommuner kan vise til. Kommunen er i en særstilling i landssammenheng av flere grunner:

 • Kulturhistorien knyttet til Kunstnerdalen
 • Mange av landets ledende kunstnere er bosatt i kommunen eller har en sterk tilknytning hit.
 • Det er mange frivillige og private aktører som er engasjert i kunstformidling
 • Stiftelsen Trafo kunsthall har etablert seg som et av fylkets fyrtårn for kunstformidling.
 • Asker kommunes mangeårige investering i kunst, både gjennom utsmykning av nybygg og innkjøp i egen kunstsamling

Status for den visuelle kunstens plass i Asker kommune viser en stor aktivitet, mangfoldig virksomhet og en politisk vilje til igjen å satse på visuell kunst. Dette er et godt utgangspunkt for å foreslå strategier for videre arbeid.

Mål for Asker kommunes kunstarbeid 2014 - 2017

I mange år har det vært et politisk mål for Asker kommune å gi den visuelle kunsten en sentral plass. Hensikten med kommunens politikk på dette feltet er å medvirke til at vi fortsetter å være en kunst- og kulturkommune. Dette gjøres best gjennom at det kunstfaglige virke får utvikle seg og markere seg i vår samtid.

Kunstnerisk mangfold er en verdi i seg selv. Mangfoldet skaper et forskjelligartet tilbud til innbyggerne og er med på å berike den enkeltes liv og helse. Kreativitet og inspirasjon skaper også potensiale for utvikling og nytenkning, dette er igjen viktig for morgendagens innbyggere.

Det er mange aktører i lokalsamfunnet som medvirker til et godt kultur- og kunstliv. For Asker kommune vil det derfor være viktig å være en tydelig og forutsigbar medspiller overfor dette miljøet. Det gjøres best ved at kommunen yter bidrag til:

 • at barn og unge tidlig får møte den visuelle kunsten og kunstnere.
 • at visningsstedene sikres driftsgrunnlag så den visuelle kunsten kan formidles til publikum.
 • at kommunens kunstsamling forvaltes, utvikles og formidles.

Kunstpolitisk plan

I Asker kommunes handlingsprogram er det initiert et arbeid om utvikling av strategisk plan for den visuelle kunsten i Asker kommune. Ansvaret for den visuelle kunsten ligger både til kommunen, til næringslivet, til organisasjonene og til den enkelte kunstner.

Strategisk plan for visuell kunst i Asker kommune 2014 - 2017 omhandler hva som skal være Asker kommunes oppgave på dette viktige området. Asker kommune ønsker å være en tydelig og forutsigbar medspiller i utviklingen av kunsten i Asker i årene framover.

Asker kommunes kunstsamling

Asker kommunes samling av samtidskunst består av over tusen arbeider som er registrert og som befinner seg i ulike kommunale bygg. De fleste verkene er i Asker rådhus og Asker kulturhus. Det er utarbeidet vedlikeholdsplaner for utendørs skulpturer og bygningsmessig utsmykking.

Kjernesamling

Kunstsamlingen er innkjøpt ut fra ulike vurderinger over mange år. Ikke alle arbeider er like betydningsfulle for samlingen. Samlingen er i dag så omfattende at det er hensiktsmessig å ha en kritisk gjennomgang på hva som skal være "kjernesamlingen" som en skal bygge videre på. Derfor er det behov for å gjøre en vurdering av hvilke verk som kan sies å utgjøre en "kjernesamling". Et slikt arbeid ble igangsatt for noen år tilbake men er ikke fullført.

Vedlikeholdsplan

Med utgangspunkt i denne kjernesamlingen må det lages en tilstandsrapport og en vedlikeholdsplan for denne delen av samlingen.

Digitalisering

For å dokumentere samlingen best mulig bør samlingen digitaliseres, dette for å gjøre samlingen mer oversiktlig, enklere å administrere og for å gjøre den mer tilgjengelig.

Formidling

Kjernesamlingen må gjøres mer tilgjengelig for Askers innbyggere. Dette kan skje gjennom store og små vandreutstillinger på Trafo kunsthall, Det gule huset, gjennom Asker kunstforening, Asker Museum, Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken eller i andre sammenhenger. Det kan også gjøres digitalt på kommunens hjemmesider, som app for smarttelefoner osv.

Mål

I perioden skal arbeidet med kommunens kunstsamling være dokumentert, det skal være en plan for vedlikehold, forvaltning og utvikling. Samlingen skal også være digitalisert og gjort mer tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Tiltak

 1. Engasjere kunsthistorisk kompetanse for å velge ut «kjernesamlingen».
 2. Utarbeide en tilstandsrapport, vedlikeholdsplan og digitalisering.
 3. Etablere en formidlingsordning slik at samlingen blir tilgjengelig for allmennheten.

Kommunal innkjøpsordning

Investeringer til kommunens kunstsamling

Asker kommune hadde i flere år en innkjøpsordning for investering i kommunens kunstsamling. Denne ordningen ble avviklet i 2007 i forbindelse med flere omstillinger i kommunen.

Kunstnerisk utsmykning, nybygg

Det har i mange år vært vanlig at når det offentlige bygger nye anlegg avsettes det midler til kunstnerisk utsmykning. Hvor stor denne avsetningen er kan variere. I Asker kommune har dette vært knyttet til hva huset benyttes til. Har det vært et anlegg med mange brukere og tilgjengelighet for allmennheten har beløpet ofte vært større enn om det har vært et anlegg med begrenset tilgjengelighet. Det vil være naturlig at en også i framtida avsetter et beløp i investeringsbudsjettet for kunstnerisk utsmykning i offentlige bygg

Følge retningslinjer fra KORO

Asker kommunes aktivitet innen kjøp og utsmykning vil følge de mål og retningslinjer som er foreslått av KORO (Kunst i offentlige rom), der det blant annet heter:

"Innkjøpene skal gi grunnlag for, og stimulere til, at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og deres nærmeste omgivelser. I form og uttrykk skal den kunstneriske utsmykkingen berike det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur. Formidling til publikum skal bidra til synliggjøring av kunsten."

Ansvar for kunstinnkjøp legges til rådmannen.

Mål

Asker kommunes kunstinnkjøp til egen samling skal komplettere kjernesamlingen og dokumentere den visuelle kunsten i vår samtid.

Det skal vurderes å avsette 1 % av byggebudsjettet til kunstnerisk utsmykking.

Tiltak

Det vurderes en ordning for utsmykking som følger retningslinjer for KORO.
www.koro.no

Kunst i det offentlige uterom

Asker kommune ønsker å utvikle gode bomiljøer og tettsteder der folk trives og ønsker å være. Å utvikle gode offentlige rom med bruk av kunstneriske elementer som skulpturer og installasjoner gir kvalitet i dette arbeidet. Kunstneriske arbeider, godt plassert, er også viktige identitets- og opplevelsesfaktorer i parker, torg og plasser.

Asker kommunes engasjement

Asker kommune vil skape byrom med gode arkitektoniske og kunstneriske opplevelser. Kommunen har et selvstendig ansvar for at visuell kunst brukes i de offentlige rom, samtidig vil en søke samarbeid med private, fond og næringslivet for å finansiere slike investeringer.

Mål

Det skal arbeides for å få en integrert tenkning om bruk av visuell kunst og kunstnerisk utsmykningen i det offentlige uterom.

Når det etableres offentlige uterom skal det vurderes å avsette 1 % av budsjettet til kunstnerisk utsmykking.

Tiltak

 1. Få til gode eksempler på samarbeid med private, næringsliv og kommunen om bruk av kunstneriske elementer i utviklingen av uterom i kommunens tettsteder.
 2. Næringslivet i Asker inviteres til å bidra til visuell utsmykning i det offentlige rom.

Formidling – arenaer

Et vesentlig bidrag for at Asker kommune har blitt en kunstkommune er alle de private tiltak og virksomheter som arbeider «i kunstens tjeneste». Kunst skal formidles, og i dette arbeidet kreves arenaer som egner seg for formidling og produksjon. I Asker er det flere gode arenaer for kunstformidling.

Det Gule Huset

Det Gule Huset er et formidlingssted for billedkunst og kunsthåndverk på Holmen. Stedet er også et arbeidsfellesskap for utøvende kunstnere og kunsthåndverkere. Det Gule Huset er en av Norges eldste kunsthåndverksbedrifter og en av få virksomheter i landet som fortsatt er i drift. Det Gule Huset er også en av Askers eldste skolebygninger, tidligere Vogellund skole, grunnlagt i 1848. Huset eies i dag av Asker kommune.

Huset består av galleri, verksteder og kafé. Det drives av husets medlemmer, som består av yrkesaktive kunsthåndverkere og billedkunstnere. Medlemstallet varierer mellom 15-20 personer. I tillegg er over 100 kommisjonærer representert i utsalget.

Trafo kunsthall

Trafo kunsthall viser norsk og internasjonal billedkunst og drives av «Stiftelsen Trafo kunsthall». Stiftelsen har to ansatte; daglig leder og utstillingsleder, begge i 50 % stilling. Kunsthallen ligger sentralt i Asker sentrum. Galleriet åpnet i august 2006.

Bygningen på rundt 1 000 m2 ble oppført av NSB til transformatorstasjon for Drammensbanen fra 1924 og eies i dag av Tandberg Eiendom AS. Huseier ble i 2008 tildelt Asker kommunes byggeskikkpris.

Stiftelsen disponerer 1. etasje for sin virksomhet med 3 gallerirom av ulik størrelse, samt resepsjon med administrative funksjoner og sitteområde med kaffeservering. Kunsthallen får tilskudd fra fylkeskommune og arbeider med å få tilskudd fra staten.

Asker kunstforening

Asker kunstforening ble grunnlagt i 1970 og har sitt galleri i Askers kulturhus i Asker sentrum. Galleriet er åpent i bibliotekets åpningstid.

Foreningens formål er å formidle billedkunst, kunsthåndverk og kjennskap til kunst til Askers befolkning. Dette gjøres gjennom utstillinger med omvisninger, foredrag, salg av kunst og innkjøp av kunstverk til egen samling.

Samlingens verker utlånes til skoler, seniorsentre, sykehjem og andre offentlige bygninger. Det arrangeres 8-10 utstillinger pr. år.

Kunst rett vest

«Kunst rett vest» er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling. Kunst rett vest er et interkommunalt samarbeid mellom 16 kommuner i Akershus, Buskerud, Vestfold og Oppland. Her presenteres et mangfold av kunstneriske uttrykk for et bredt publikum. Utstillingen har opparbeidet seg et stort publikum. Asker kommune har ved flere anledninger vært vertskap for Kunst rett vest.

Asker Museum

Asker Museum, Valstads samlinger, ligger på Hvalstad, Kunstnerdalen i Asker. Sentralt i museet er kunstnerhjemmet til Tilla og Otto Valstad. Museet har en stor kunst- og antikvitetssamling som presenteres for publikum med faste og skiftende utstillinger.

Asker kommunes engasjement

Det er viktig at kunsten vises og at lokalene er egnet for kunstformidling. Arbeid med kunstformidling er et langsiktig arbeid. Asker kommune har i flere år bidratt med midler til drift av anlegg for kunstformidling. Denne tilskuddsordningen videreføres.

Støtten fra kommunen bør følge prisutviklingen for øvrig blant annet for leie- og driftskostnader, slik at en ikke opplever at de må flytte til mindre sentrale lokaliseringer dersom driftskostnadene blir for høye.

Mål

Asker kommune skal bidra til gode opplevelser i møte mellom visuell kunst og publikum. Kunstformidlingsaktørene skal ha forutsigbarhet når det gjelder kommunalt tilskudd slik at en stimulere videre utvikling.

Tiltak

For å ivareta grunnlaget for at virksomhetene skal kunne få fylkeskommunale og statlige tilskudd etableres en fast tilskuddsordning som sikrer aktørene en mest mulig forutsigbar økonomi.

Andre aktører

I tillegg til kommunens eget arbeid med kunstsamling og utsmykning, og de tidligere nevnte virksomheter som mottar økonomisk støtte fra Asker kommune, er det aktører som har stor betydning for utviklingen av kunsten i Asker.

Asker kunstfagskole

Asker kunstfagskole er lokalisert i den gamle ullvarefabrikken i Heggedal, nå Kunstfabrikken Heggedal. Skolen eies og drives av «Stiftelsen Fabrikken Asker Kunstskole», stiftet i 1982. Skolen er godkjent som fagskole av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og mottar statsstøtte til driften.

Skolen tilbyr en 2-årig fagutdanning innen kunstfag og har årlig ca 40 studenter. Det er fire fast ansatte pedagoger og to i administrasjonen, i tillegg er det et stort antall gjestelærere. Siden starten har skolen hatt over 1 200 uteksaminerte studenter.

Andre private aktører

Det er en rekke frivillige organisasjoner og personer som har betydning for det samlede kunstmiljøet i Asker, dette er blant annet: Pikene ved Broen, Lions Club i Asker og Blakstad, Holmen Y-Men, Hebbe Lille Galleri, Galleri Issa, Restaurant «Mats og Martin» «Huset i Vollen Handelssted og Galleri Blakstad.

Asker kommunes engasjement

Asker kommune har i enkelte tilfeller bidratt med arrangementsstøtte under tilskuddsposten «Prosjekt – arrangementstilskudd til kulturtiltak».

Økonomi

Å bygge opp et tilbud innen kunstformidling og ta vare på en kunstsamling er en langsiktig oppgave som krever en viss grad av sikkerhet og forutsigbarhet for økonomien.

Tildelinger vil følge behandling av kommunens årsbudsjett og handlingsprogram.

Kunstpolitisk plan, Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har vedtatt en Kunstpolitiskplan (KKP) med en handlingsdel for perioden 2012-2015. En sentral rolle for Akershus fylkeskommune er å være regional utviklingsaktør innenfor kunst og kultur. Ett av målene ved fylkeskommunens plan er å synliggjøre den profesjonelle kunsten bedre, og at kunstnere får bedre muligheter til produksjon og formidling av kunst i kommunene, regionen eller fylket. I følge fylkeskommunen er det her store potensialer i forhold til å utnytte kunstnernes kunnskap om å produsere og formidle kunst.

I arbeidet med kunstpolitikken og i gjennomføringen av den, ønsker fylkeskommunen at det inngås samarbeids og partnerskapsavtaler mellom aktører i kunstlivet, kunstnere, kulturhus, gallerier, næringslivet og det offentlige. Områder i fylket som allerede har utmerket seg kunstnerisk skal løftes fram. Her vil Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør ha en naturlig plass.

Akershus fylkeskommunes rolle i kunstpolitikken

KPP skal bidra til å avklare fylkeskommunens rolle på det kunstpolitiske feltet; på den ene siden i forhold til kommunene/det lokale nivå og på den andre siden staten/det nasjonale nivå. Dette for å fokusere på Akershus fylkeskommune som pådriver i kunstpolitikken.

Akershus fylkeskommune har en sentral rolle i den regionale planleggingen. KPP med sitt handlingsprogram (2009), vil inngå som en del av det videre arbeidet med regional planstrategi og handlingsprogrammer. På det kunstpolitiske området vil dette komme til uttrykk gjennom mer forpliktende samarbeid og avtaler mellom berørte parter og i forhold til samarbeid om gjennomføring av ulike tiltak. Det er et sentralt mål å legge til rette for samarbeid mellom kommunene, kulturhusene, galleriene og å lage strategier for utviklingen av det profesjonelle kunstlivet i Akershus.

Et mål å få flere kulturelle fyrtårn i Akershus

Politikere i Akershus har vært opptatt av å legge forholdene til rette for å utvikle kulturelle fyrtårn. Noen er allerede definert gjennom sin historiske rolle og beliggenhet: Oscarsborg festning og Eidsvoll Verk og Henie Onstad Kunstsenter. Et regionalt fyrtårn må forankres både i lokalt og regionalt planarbeid, men samtidig ha en relevans i forhold til statlige mål og ambisjoner innen kulturfeltet.

Fylkeskommunen vil arbeide for å realisere flere kulturelle fyrtårn i Akershus.

Statlige føringer

I Stortingsmelding 23 (2011 - 2012) «Visuell kunst» heter det at en fra statens side ønsker en satsing på billedkunst og kunsthåndverk blant annet gjennom å utvikle visningsarenaene. Meldingen legger opp til satsing på kunst i offentlige rom og på styrking av norsk arkitektur og stedsutvikling.

I meldingen heter det videre at en vil igangsette et bredt spekter av tiltak for å øke kvaliteten på hele det visuelle kunstfeltet over hele landet og gi publikum et bedre tilbud. Målet er blant annet å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet og økt publikumsoppslutning.

Noen av hovedtiltakene i meldingen:

 • Styrke formidlingen av visuell kunst i regionene ved bl.a. å øke støtten til museer med kunstsamlinger og ved å gi støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra
 • Opprette en arrangørstøtteordning for det visuelle feltet under Norsk kulturfond.
 • Å synliggjøre alle kostnader i formidlingssammenheng og foreta en revisjon og utvidelse av avtalen om utstillingsvederlag
 • Styrke mangfoldet blant annet ved å legge til rette for mer systematisk satsing på publikumsutvikling

Kunst i offentlige rom (KORO)

En viktig institusjon for norske kommuner er det statlige «Kunst i offentlige rom» (KORO). Dette er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i deres virksomhet. KORO forvalter midler til ulike utsmyknings- og kunstprosjekter. KORO har utarbeidet regelverk og retningslinjer for kommuner og fylkeskommuner som ønsker utsmykning av sine offentlige bygg.

Asker kommune
Ved direktør for kultur, frivillighet og fritid