Temaplan - Vold i nære relasjoner 2017-2020

Målet med temaplanen er at hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og at flere skal få hjelp til å komme seg ut av et liv preget av vold. Å komme tidlig inn i situasjoner der vold, overgrep og krenkelser begås, er viktig for å kunne tilby hjelp og kunne bryte voldsatferden.

Temaplan for digital læring i Askerskolen

Kommunestyret vedtok 6/9-2016 Temaplan for digital læring i Askerskolen. Asker kommune skal nå bruke 10 millioner kroner i 2016, og deretter 14 millioner kroner de påfølgende årene for å sikre at alle elever får en maskin hver. Innen 2018 vil alle elever i Askerskolen ha en eget enhet. Men én maskin til hver elev er alene ikke nok.

Strategi for realfagssatsing

Asker kommune er en av 34 foregangskommuner som har fått status som Realfagskommune. Det innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele læringsløpet fra barnehage og ut grunnskolen.

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst. Målet er at alle barn og unge skal oppleve å lykkes i eget liv, føle mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse.

Plan for kvalitet i SFO i Asker

Planen for kvalitet i SFO gir retningslinjer for hvordan skolene skal arbeide med innhold i og organisering av SFO, og planen legger føringer for skolenes arbeid med egne planer. Hver skole skal utarbeides sin lokale plan for SFO.

Standard for vurdering for læring i Askerskolen

Standarden for vurdering for læring i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre god undervisning og maksimalt læringsutbytte for alle elever i fag og i orden og oppførsel.