Fattigdom varierer med tid og sted, mellom kulturer og mellom mennesker i ulike livssituasjoner. Begrepet fattigdom brukes på ulike nivå: Individ, lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. Det skilles mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom innebærer en alvorlig mangeltilstand av grunnleggende og nødvendige goder, som klær, mat eller tak over hodet. Relativ fattigdom/ lav inntekt blir målt ut fra standarden i samfunnet der knapphet på økonomiske ressurser er så små at en delvis eller totalt blir ”ekskludert” fra samfunnet.

Uansett hvilken definisjon som brukes, handler fattigdom om mangel på trygghet, forutsigbarhet, valgmuligheter og innflytelse.

I handlingsplanen gis det en oversikt over ulike tiltak til bekjempelse av fattigdom; målet er å gi barn og unge i lavinntektsfamilier mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter og kulturarrangementer på lik linje med andre barn:

  • generelle forebyggende tiltak, innbefattet tiltak for bedre deltakelse og medvirkning i kultur-/ fritidstilbud. Kultur-/ og opplevelseskort skal nærmere utredes og konkretiseres.
  • tidlig innsats med tiltak spesielt rettet inn mot utsatte barn, unge og deres familier
  • samordning av tjenester slik at tiltak gis ut fra en helhetlig innsikt og forståelse
  • relevant fagkompetanse for å sikre kvalitet i tjenester og i tiltak

Bekjempelse av fattigdom - handlingsplan 2013-2016 (PDF)