Handlingsplanen har en oversikt over eksisterende tiltak mot vold og forslag til nye tiltak og tjenester.

Vold i "nære relasjoner" er det samme som familievold. I begrepet "nære relasjoner" inkluderes nåværende, tidligere ektefelle/samboer eller ekskjæreste, barn, søsken, biologiske og psykologiske foreldre, ste-relasjoner og annet slektskap eller nær venn. Volden kan være alt fra enkelthendelser til langvarig og omfattende mishandling. Den oppstår i situasjoner der en selv og ens omgivelser forventer å være trygg. Volden er et brudd på et tillitsforhold, og kan ramme alle, spedbarn som pensjonister. Handlingsplanen dekker hele aldersspennet.

Det er lagt vekt på at tiltakene gjenspeiler satsningsområdene i handlingsprogrammet 2012-2015:

  • forebygging og tidlig innsats
  • kvalitet og kompetanse
  • helhet og samordning

Målet er nulltoleranse for vold. Alle former for vold er uakseptabelt.

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013-2016 (PDF)