For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen.

Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2011 og er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samarbeidet med foreldrene, Barne- og familieenheten og barnevernet. Strategien omfatter både kommunale og private barnehager i Asker kommune.

Strategien er basert på de sentrale utfordringene i Handlingsprogram 2012 – 2015; kvalitet, tidlig innsats, samordning av tjenester og Rammeplan for barnehager. Strategien og Handlingsprogrammet har særlig fokus på tidlig innsats og har som mål å snu ressursinnsatsen slik at den settes inn tidlig i barnets liv. Dette er utgangspunktet for askerbarnehagenes visjon: Liten og viktigst!

Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 2012-2015 (PDF)