Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst. Målet er at alle barn og unge skal oppleve å lykkes i eget liv, føle mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse.

Å mestre eget liv, respektere forskjellighet og bidra positivt i et heterogent samfunn vil føre til at dagens barn og unge blir rause og robuste samfunnsborgere.

Strategien skal gi retning for Asker kommunes arbeid for gode oppvekstsvilkår. Det er behov for å sikre faglig kvalitet, kompetanse og nyskapende/nyttige løsninger for fremtiden. Derfor er det i strategien skissert hvilke planer som må utvikles for å realisere målene og verdiene i strategien.

Strategien må særlig ses i sammenheng med ny innovasjonsstrategi for Asker kommune, Kommunedelplan for folkehelse, Strategi for helse og omsorg 2020, Kulturplan og Plan for idrett og friluft.