Barnehage tilbudet skal være av høy kvalitet og gjennom tidlig innsats medvirke til sosial utjevning og livslang læring.

Kvalitet i barnehagen er:

  • Sikre likeverdig kvalitet i alle barnehager
  • Styrke barnehagen som læringsarena
  • Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Tidlig innsats innebærer både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små og at problemer blir oppdaget og at tiltak settes tidlig inn i utdanningsløpet.

Det er laget en felles kompetanseplan for oppvekst som en del av kvalitetsprogrammet for kommunale og private barnehager.