Energi- og klimaplan 2013-2030

Strategiske planer for miljøområdet skal belyse viktige utviklingstrekk og fremtidige utfordringer for området. Planene skal gi et godt grunnlag for politiske og administrative beslutninger.

Boligpolitisk strategi

Boligpolitisk strategi er et nødvendig og fremtidsrettet verktøy for at Asker skal kunne ta sin andel av befolkningsveksten i Osloregionen. Strategien fremmer virkemidler som bidrar til å få til en ønsket boligutvikling, gjennom aktiv bruk av plan-og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, Husbankens låne- og støtteordninger, samt kommunale tjenester og støtteordninger

Folkehelseplan 2015-2026

Planen gjelder for hele Asker-samfunnet, der innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og kommunen sammen jobber for å nå målene.

Frivillighetsmelding

Gjennom denne meldingen ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Derfor er tittel og visjon for denne meldingen «Lett å være frivillig i Asker».

Temaplan for Universell utforming

Temaplanen skal tilrettelegge for like muligheter for alle - både fysiske forhold som planlegging av bygg og utearealer og for digital informasjon på nettsider og lignende.

Temaplan for inkludering og mangfold

Temaplan for inkludering og mangfold er en overordnet og helhetlig plan for kommunens arbeid med inkludering og mangfold, med fokus på målgruppen flyktninger og innvandrere.

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen)

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og økende miljøutfordringer krever kraftfulle tiltak. Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030. Det skal være lett å leve miljø- og klimavennlig i Asker!