Strategiske planer for miljøområdet skal belyse viktige utviklingstrekk og fremtidige utfordringer for området. Planene skal gi et godt grunnlag for politiske og administrative beslutninger.

Kommuneplanen 2014-2026 omhandler tema som forurensning, natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet i tillegg til energi og klima. Planen skal legges til grunn som strategidokument for kommunens energi- og klimaarbeid.

Asker kommune ønsker å ha høye ambisjoner i klima- og energiarbeidet. Derfor foreslås det i planen at innen 2030 skal klimagassutslipp i Asker som helhet  være redusert med 50 prosent i forhold til 1991-nivået. Kjøpt energi i Asker-samfunnet skal reduseres med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til 2005.

Kommunen selv ønsker å være en pådriver i klimaarbeidet, og har som mål å redusere klimagassutslipp fra egen drift med 80 prosent og kjøpt energi til egen drift med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2007-nivået. I planen skisseres i alt 25 tiltak for å nå de oppsatte målene.