Temaplan for inkludering og mangfold er en overordnet og helhetlig plan for kommunens arbeid med inkludering og mangfold, med fokus på målgruppen flyktninger og innvandrere.

Asker har blitt en internasjonal kommune hvor i alt 20 prosent av innbyggerne er første- eller andre generasjons innvandrere fra tilsammen 131 land. Vi har som mål å være er en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og hvor alle har like muligheter og plikter.

Temaplanen for inkludering og mangfold er todelt; planens første del inneholder bakgrunn for planen, sentrale funn fra kunnskapsgrunnlaget, mål og satsingsområder. Andre del inneholder et utdypende kunnskapsgrunnlag.

Med planen følger et vedlegg som beskriver sentrale begreper og definisjoner.

Temaplanen omfatter innvandrere fra alle land uansett innvandringsbakgrunn og alder. Arbeidet med inkludering og mangfold dreier seg om å legge til rette for en samfunnsutvikling over tid, der alle opplever å delta i fellesskapet. Dette innebærer at alle har like muligheter, rettigheter og plikter.

IKEA SistersInBusiness